אלפים במעמד מרומם לרגל סיום מחזור לימוד מוסר היומי שע"י ארגון "ארחות יושר"

בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א השתתפו אמש אלפים במעמד ההיסטורי - סיום מחזור הלימוד הראשון בספרי המוסר, של ארגון "ארחות יושר", בראשותו של הרב אריה קניבסקי שליט"א, נכדו ונאמן ביתו של מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ​• צילומים: שוקי לרר​
 • "עניה סוערה" העבירו את שמכם לתפילת שר התורה ביום הושענא רבה.

  תוכן מקודם

 • "הם עברו מספיק בחיים, תעזרו לי לשמח אותם" ברכי מתחננת לעזרה

  תוכן מקודם

 • "אמא, מי יברך אותנו בערב יום כיפור?" יתומי משפחת טימסיט מסרבים להינחם

  תוכן מקודם

 • 8 ילדים מבקשים עזרה: נשארנו לבד בלי אמא

  תוכן מקודם

המעמד המרומם התקיים באולמי "הדודאים" ובמרכזו נערך הסיום על הספר "שערי תשובה" שנלמד ע"י קרוב ל 30.000 אלף איש מידי יום בשנה וחצי האחרונות מידי יום ביומו בחוברות מיוחדות ומרתקות שיצאו ע"י הארגון ומחולקים חינם לכל הלומדים.

הקהל הגדול קיבל בשירה ארוכה ובחרדת קודש במרכזו של המעמד את כניסתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א למעמד. מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, מרן הגאון רבי יצחק שיינר שליט"א, מרן המשגיח רבי דב יפה שליט"א, מרן הגאון רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א, מרן הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א מרן הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א ועוד.

סיום ספר 'שערי תשובה' מהוה סיום המחזור הראשון של כחמש שנים במהלכו נלמדו סדרת ספרי מוסר בחלוקה יומית ומתוך חוברות חודשיות הנעימות לעין בתוספת ביאורים ופנינים שהופצו ע"י הארגון בארץ ובעולם, במסגרות שונות ומגוונות ושמחת התחלת המחזור החדש בספר 'ארחות יושר' של מרן שר התורה שליט"א.

שעה ארוכה קודםהמעמד כבר נראתה נהירה גדולה לעבר האולם שקושט כולו בשלטים מאירי עיניים וסקירה על פעילות ארגון "ארחות יושר" ברחבי הארץ שמסכמת היום פעילות במהפכת לימוד המוסר על 30,000 אלף איש! בכ- 800 מוסדות.​
ארחות יושר שבט תשע''ז (3)
הגאון רבי יצחק שרייבר שליט"א מרבני ישיבת "ארחות תורה" פתח את המעמד בדברי ימי הארגון הקדוש אשר נוסד ע"י מרן שר התורה שליט"א בימי אבלו בפטירת הרבנית ע"ה באומרו כי הדבר הראוי לעילוי נשמתה הוא בהעמדת לימוד המוסר על תילו שהוא המעמיד של ג' עמודי העולם תורה עבודה וגמילות חסדים. וביקש את נכדו חביבו הרה"ג רבי אריה קניבסקי שליט"א ליטול על עצמו את הקמת והחזקת הארגון ועתה זכו רבבות הלומדים ביומא דהילולא דמרן רבינו ישראל סלנטער זיע"א מייסד תנועת המוסר ומחוללה בסיום המחזור הראשון של סדר הלימוד ופתיחת המחזור השני. ברגעים נעלים אלו נתאחד יחד בתפילה לרפואת עטרת ראשנו מרן רשכבה"ג רבי אהרן יהודה ליב בן גיטל פיגא שטיינמן שליט"א והגאון הגדול רבי יעקב בן מרים בת גיטל אדלשטיין שליט"א לרפואה שלימה.

לאחר אמירת תהילים ברוב עם כובד בדברים הגאון רבי יעקב הלל שליט"א ראש ישיבת 'אהבת שלום' בדבריו הביא את דברי המדרש אודות רבי עקיבא שבהיותו עם הארץ היה רועה צאן ובהגיעו לבור המים ראה כי המים שחקו אבני הבור וניקבו המים הקלים את האבן הקשה. נשא קל וחומר בליבו כי אם המים שחקו אבנים ודאי תורה תשחוק את ליבי לב בשר ודם. והנה רבים עברו וראו ולא השתנה בליבם מאומה ורק רבי עקיבא שעצר והתבונן זכה להגיע להכרה זו ומזה זכה להגיע לדרגה גבוהה שהיתה ראויה תורה להינתן על ידו. אם תרצו זו נקודת עבודת לימוד המוסר ההתבוננות ושימת הלב שמכחה ניתן להתרומם מעלה מעלה. זכה דורינו שמרן שליט"א שרוי בתוכו ונותן עיניו וליבו עלינו ומכח קדושת תורתו זכה נכדו הרב רבי אריה לכונן ולהקים את הארגון הנפלא המלמדינו ארחות יושר ומדרכינו בארח סלולה. יתן ה' שנזכה להתאסף יחדיו בעוד חמש שנים שוב לסיום מחזור בתרא ברוב עם.

ארחות יושר שבט תשע''ז (2)

בהתרגשות ובחרדת קודש רבה קיבלו המוני המשתתפים את מרנן ורבנן מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א. הגאון הגדול רבי יצחק שיינר שליט"א ראש ישיבת קמניץ. הגאון הגדול רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א ראש ישיבת פוניבז'. הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א ראש ישיבת עטרת ישראל. הגאון הגדול רבי דוב יפה שליט"א. והגאון הגדול רבי משה הלל הירש שליט"א שטרחו ובואו לכבודה של תורה.

בשלב זה נערך מעמד סיום הש"ס וסיום המחזור הראשון של סדרת ספרי המוסר שנלמדו ע"י רבבות לומדי "ארחות יושר" ע"י הגאון רבי עקיבא רוטנברג שליט"א ראש בית המדרש למגידי שיעורים של ארחות יושר. בדבריו הודה בשם מאות מגידי השיעורים לראשי הארגון וההנהלה, ובפרט לגאון רבי אשר לייבי שליט"א המסור לארגון ומגידי השיעורים בכל ליבו.

במרכזו של המעמד נשא דברים הגאון רבי יוסף אפרתי אשר הביא את דבריו של מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שנאמרו אתמול בערב במעונו כהכנה למעמד הגדול. מרן שליט"א הראה לו בספר מגיד מישרים שהמגיד שהתגלה לבית יוסף עוררו על לימוד המוסר. והבית יוסף הלא היה הטעים מרן שליט"א מעמיד התורה לישראל. וכן היערות דבש מרבה לעורר אודות לימוד המוסר וכן פסק להלכה רבינו החפץ חיים את החיוב ללימוד המוסר. ובאמת דבר פשוט שלולי לימוד המוסר לא תיתכן הצלחה בלימוד התורה. וסיים מרן שליט"א כי נזכה בקרוב לביאת המשיח והסיום הבא יתקיים בבית המקדש עם משיח צדקינו.

הגאון הגדול רבי דב יפה שליט"א הביא מדברי הגר"א אודות החיוב ללמוד ספרי יראה כמה פעמים בכל יום. ואם כן היה בזמנו על אחת כמה וכמה בדורינו הלא החובה ברורה זכות היא לכל המתחזקים בלימוד היומי.

ארחות יושר שבט תשע''ז (13)את המשא המרכזי השמיע מרן הגרב"ד פוברסקי שליט"א שפתח ואמר כי טעות נושנה השתרשה בליבות האנשים כי תנועת המוסר יסדה רבינו ישראל זיע"א שהלילה הוא יומא דהילולא דיליה אך האמת היא שהתורה והמוסר חד הוא והתורה הקדושה מתחילה בספר בראשית הוא הספר הישר המתאר את מעשי האבות והנהגת הליכותיהם שהוא הבסיס לתורה ולמצוות ובאמת הסבא מקלם מביא מקדמונינו כי מה שאמרו חז"ל שהתורה תבלין התרופה ליצר הרע הוא לימוד המוסר וכיוון שהיצר הרע יודע זאת אזי עיקר מגמתו הוא למנוע את לימוד המוסר כראוי, וזהו המעכב בגאולה השלימה. הארגון הזה ארחות יושר אשר שם לו למטרה להגביר חיילים ללימוד המוסר מלבד שהוא מעמיד התורה הרי הוא זכות לקירוב ביאת המשיח. את דבריו סיים הגאון הגדול שליט"א בקריאה ללומדי התורה להצטרף ולהתחזק בקביעות לימוד יומי בתורת היראה שלולי זה אין קיום לתורה.

הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א פתח בדברי הערכה לארגון ארחות יושר שלא שייך כיום להבין איך היה נראה העולם ללא הארגון הקדוש המכוון ומדריך את לומדי התורה ובכללם בני הישיבות. מצינו אודות משה רבינו שקרא לבנו אליעזר כי אלוקי אבי בעזרי ולבנו השני קרא גרשום כי גר הייתי בארץ נכריה. משה רבינו נקב בשמות אלו שבכל עת שעקרא לבניו יעמוד לפניו המצב של גר אנכי בארץ נכריה ואלוקי אבי בעזרי וזה החיוב שלנו ג"כ לשות אל ליבנו בכל עת להתרחק מן הרע ולהתחזק בטוב שזו תכליתנו.

את משא הנעילה השמיע המשגיח הגה"צ רבי חזקיהו מישקובסקי שליט"א מנהל רוחני בישיבת ארחות תורה  שסיפר למשתתפים על חביבותו של ארגון "ארחות יושר" בעיניו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א 'וכן אמר דברים בשם מרן הגר"ח שליט"א על לימוד המוסר ועל כך שהתורה יכולה להפוך לסם המוות למי שלא לומד מוסר.

במיוחד הדגיש את המהפכה האדירה שעושה​ ארגון ארחות ישר בראשותו של הרב אריה קניבסקי אשר השכיל ללכת בדרכו של רבי ישראל סלנטר ולהחדיר את לימוד המוסר לכל אחד.

ארחות יושר שבט תשע''ז (30)​במעמד השתתפו עשרות רופאים בכירים מכל בתי החולים, ומנהלי מחלקות לצד עסקנים, ראשי ערים, חברי כנסת וחברי מועצות לצדמאות מגידי שיעוריםשל הארגון שמוסרים מידי יום ביומו את השיעורים בישיבות, סמינרים, בתי חולים, תלמודי תורה ואפילו בתי כלא. ​

 את המעמד הנעימה תזמורת "עמי כהן" בניצוחו של בעל המנגן הרב שלמה כהן אשר ריתקו את הקהל בשירי שמחה ורגש לשמחה של תורה.

בעל הרגש מרדכי שטיינמץ ריגש את הקהל הרב בשירי רגש לכבודה של תורה.

המשתתפים הרבים יצאו בתחושה מרוממת ומחוזקת והודו לראש הארגון הרב אריה קניבסקי אשר משקיע לילות וימים למען לימוד המוסר בשליחותו של סבו הגדול והעומד מאחורי פתיחת עוד ועוד שיעורי וסדרי מוסר במוסדות רבים בעוד ועוד מקומות ברחבי הארץ

.ארחות יושר שבט תשע''ז (1) ארחות יושר שבט תשע''ז (4) ארחות יושר שבט תשע''ז (5) ארחות יושר שבט תשע''ז (6) ארחות יושר שבט תשע''ז (7) ארחות יושר שבט תשע''ז (8) ארחות יושר שבט תשע''ז (9) ארחות יושר שבט תשע''ז (10) ארחות יושר שבט תשע''ז (11) ארחות יושר שבט תשע''ז (12) ארחות יושר שבט תשע''ז (13) ארחות יושר שבט תשע''ז (14) ארחות יושר שבט תשע''ז (15) ארחות יושר שבט תשע''ז (16) ארחות יושר שבט תשע''ז (17) ארחות יושר שבט תשע''ז (18) ארחות יושר שבט תשע''ז (19) ארחות יושר שבט תשע''ז (20) ארחות יושר שבט תשע''ז (21) ארחות יושר שבט תשע''ז (22) ארחות יושר שבט תשע''ז (23) ארחות יושר שבט תשע''ז (24) ארחות יושר שבט תשע''ז (25) ארחות יושר שבט תשע''ז (26) ארחות יושר שבט תשע''ז (27) ארחות יושר שבט תשע''ז (28) ארחות יושר שבט תשע''ז (29) ארחות יושר שבט תשע''ז (31) ארחות יושר שבט תשע''ז (32) ארחות יושר שבט תשע''ז (33) ארחות יושר שבט תשע''ז (34) ארחות יושר שבט תשע''ז (35) ארחות יושר שבט תשע''ז (36) ארחות יושר שבט תשע''ז (37) ארחות יושר שבט תשע''ז (38) ארחות יושר שבט תשע''ז (39) ארחות יושר שבט תשע''ז (40) ארחות יושר שבט תשע''ז (41) ארחות יושר שבט תשע''ז (42) ארחות יושר שבט תשע''ז (43) ארחות יושר שבט תשע''ז (44) ארחות יושר שבט תשע''ז (45) ארחות יושר שבט תשע''ז (46)

 

כתבות קשורות

מתקפה חריפה: "בנט נתן נאום ריק מול אולם ריק ובזבז מילים ריקות"
בנט נואם באו"ם על הממשלה: "החל כטעות פוליטית והפך למטרה לאחדות"
עֽוֹמְסֵֽי עֲרָבָֽה לְהַקִּֽיף מִזְבֵּֽחַ: הושענא רבה בכותל ובפסגת הר הזיתים • תיעוד
אֲנִי וָהוֹ הוֹשִׁיעָה נָּא: הושענא רבה באתרא קדישא מירון על ציון הרשב"י
עוד אבנך ונבנית • ההתפתחות האדירה בשכונת גני איילון אחיסמך • גלריה מיוחדת משמחת בית השואבה והכניסה להיכל החדש
בשמחת בית השואבה בביתר עילית: חולה קורונה מאומת
לשאוב דליים של שמחה לכל השנה: קצר ולעניין על שמחת תורה • צפו
לראשונה: ההקפות השניות המסורתיות של כפר חב"ד יתקיימו באוויר הפתוח
רעידת אדמה חזקה בכרתים: דיווח על הרוג אחד ו-9 פצועים • צפו
כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי • עריכת השולחן לכבוד החג בחצה"ק ספינקא
בשולי העצרת הכללית: בנט נפגש עם שרים מבחריין ואיחוד האמירויות
וְהָיוּ לַאֲחָדִים בְּיָדִי • האדמו"ר משאץ אשדוד בנענועים
אחרי יותר מחודש שלא כונס ובצל הביקורת: קבינט הקורונה יתכנס בראשון
עימותים אלימים וירי חי בדרך לקבר יוסף בשכם: שני לוחמים נפצעו • צפו
זֽוֹעֲקֶֽיךָ תּוֹשִֽׁיעַ • האדמו"ר מטעמעשוואר בנענועים
עריכת השולחן לכבוד האושפיזין בחצה"ק קוזמיר
האדמו"ר מראחמסטריווקא בעריכת השולחן לכבוד הרגל
אין לי מעצמי כלום הכל ממך יתברך • הרב יחיאל מאיר צוקר • צפו

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו