ברוב פאר והדר התקיים המעמד המרומם של הכתרת הרה"ג ר' יהושע גרינוולד שליט"א לראש הקבוצה של קבוצת "אגודה אחת" בעיר קרית-גת. מכתבו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א הביא למקום נכדו, הרה"ג שלום רוקח שליט"א

ברוב פאר והדר התקיים המעמד המרומם של הכתרת הרה"ג ר' יהושע גרינוולד שליט"א לראש הקבוצה של קבוצת "אגודה אחת" בעיר קרית-גת.

המעמד התקיים באולם המפואר במושב קוממיות, שם התאספו כשישים חברי הקבוצה כאיש אחד בלב אחד, לסעודה של מצוה שהוכנה בטו"ט ע"י ארגון "דורותינו". בהתרגשות רבה קבלו הנאספים את פני ראש הקבוצה שליט"א בשירה ובזמרה.

ראש המדברים היה המרא דאתרא הדומ"ץ הרה"ג ר' פנחס לייבוש פאדווא שליט"א שהביע את התרגשותו ואת שמחתו הגדולה על שהגיענו לזמן הזה בהיתוסף עוד מרגלית בכתרה של בעלזא בקרית גת ע"י ייסוד הקבוצה והתמנות ראש הקבוצה שבוודאי יביא תועלת מרובה לכל קהילתינו הק' בעיר. כמו"כ הרחיב בדברים נעימים בשבח מדת האחדות ועין טובה שזהו היסוד לכל ענין הקבוצות.

לאחר מכן התכבד האברך החשוב בנש"ק הרב י. מיכל מוסקוביץ שליט"א מטובי לומדי הכולל שהיטיב להביע את שמחתם של חברי הקבוצה להתמנות ראש הקבוצה וציין בדבריו את מעלותיו של ראש הקבוצה שליט"א שזכה להעמיד את הכולל על תילו וכעת זכה להתעטר בנזר ראש הקבוצה לכל חברי הקבוצה.

בקשב רב נשמעו דבריו של הרה"ג ר' אברהם גרינולד שליט"א אביו של ראש קבוצה שליט"א שבהתרגשות רבה הודה להשי"ת על שזכה לראות את בנו שליט"א עולה ומתעלה עד שזוכה בעז"ה להיות טופח ע"מ להטפיח ולהשפיע תורה ויר"ש. ובברכת אב בירך את בנו שליט"א שיצליח לרומם קרנה של קהיתינו הק' כשאיפת קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א המדרבן בכל עת על הקמת הקבוצות.

בשמחה רבה קבלו הנאספים את פני נכדו חביבו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ה"ה הרה"ג ר' שלום שליט"א שהגיע במיוחד לפאר את המעמד בנוכחותו והתכבד ע"י המנחה הרב יונה פרידמן שליט"א להקריא את מכתב הקודש שנשלח לכבוד המעמד כשהוא מוסיף דברים מדיליה בטוב טעם.

לאחר מכן יצאו האברכים בריקוד נלהב ומרומם טפח מעל הקרקע, בלווי תזמורתו של ר' אהרן מושקוביץ ובעל מנגן ר' יעקב דוד פרידמן.

המשא המרכזי נישא ע"י ראש הקבוצה שליט"א שבמילים נרגשות הודה על העבר וביקש על העתיד שהשי"ת יהא בעזרו למלאות תפקידו על צד היותר טוב,ודיבר על מעלותיהם של חברי הקבוצה שבוודאי בכח האחדות יוכלו להוציא מן הכח אל הפועל ובטוטו"ד היטיב להסביר את התועלת מהקבוצה לכל אחד ואחד כמו"כ הודה לרכזי הקבוצה הר"ר שמעון יחזקאל הרשטיק והר"ר בערל שכטר וכל העוזרים והמסייעים שעמלו ללא ליאות לייסוד הקבוצה והצלחת המעמד.

אחרי כן התכבד הדומ"ץ הרה"ג ר' שלמה בינעט שליט"א שהתמנה ע"י כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לייסד הקבוצות ובפיו המפיק מרגליות ביאר את חזונו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א שכל אברך ישתייך לקבוצה, ועל דרך עצתו של יתרו למשה רבינו למנות שרי אלפים שרי מאות שרי חמישים ושרי עשרות, כמו"כ כל אברך שייך לבעלזא-שזהו בבחינת שרי אלפים ושייך לשטיבל-שזהו שרי מאות, הקבוצה-בבחינת שרי חמישים והחברה-שזהו שרי עשרות ובכח זה נוכל לינצל מנסיונות ומפגעי הזמן.

בדברי נעילה התכבד יו"ר אהבת חסד הרב יוסף מאיר הורוויץ שליט"א שבמלים קצרות הביע את התפעלותו מהקהילה הצעירה שבתוך זמן קצר הפכה לשם ולתפארת ולדוגמא לכל קהילתינו הק', בהתרוממות רבה התפזרו הנאספים לבתיהם בתקוה רבה שהדברים שנשמעו במעמד יהיו לתועלת גדולה לכל אחד ואחד.