ביום הראשון העעל”ט התקיימה מעמד הנשגב "חגיגת הנחת אבן הפינה" לבית מדרשינו החדש שיבנה בקרוב בעזהשי"ת בתוככי קרית בעלזא בלייקווד [שלבי א-ב] בהשתתפות רבני ודייני העיר, אישי ציבור, וכל אנ"ש חסידי בעלזא שיחיו זקנים ונערים שהטריחו להשתתף למען כבוד המעמד.

את המעמד הנחה בטוב טעם הרה"ח ר' מנחם פארבער הי"ו גבאי בית המדרש שכיבד את הרה"ג ר' יחזקאל עקיבא גראס שליט"א דומ"ץ בקריאת ה’מכתב קודש’ ששלח כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לכבוד המעמד. לאחמ"כ נשא דברי ברכה הרה"ג ר' פנחס ווינד שליט"א, דומ"ץ הקהילה בלעיקוואד יצ”ו

בין הפרקים שרו שירה וזמרה ע"י חברי הקאפעליע בניצוחו של הרה"ח ר' סנדר טעלער הי"ו

לאחר מכן התקיימה מעמד ‘אמירת פרקי תהלים’ שנאמרו ע"י הרה"ג ר' מרדכי בצלאל קליין שליט"א דומ"ץ סאטמאר לעיקוואד , הרה”ג ר’ שלמה קעניג שליט"א אב"ד יאקע ב"פ, הרה"ג ר' חיים זאב אוביץ שליט"א דומ"ץ ויזניץ ליעקוואד. לאחמ"כ נשא דברים לכבוד המאורע הרה"ג ר' מלכיאל קאטלער שליט"א, ראש ישיבת בית מדרש גבוה

את המשא המרכזי השמיע הרה"ג ר' רפאל פאשקעס שליט"א, מרא דאתרא דביהמ"ד בית אלימלך  שהרחיב בגודל מעלת בנין בית המדרש, ובפרט אצלינו חסידי בעלזא. בהנחת האבן היסוד שיצק כ"ק מרן שליט"א בביתו נאוה קודש כיבדו את הרה"ח הישיש ר' משה ברעזל שליט"א יחד עם בנו העסקן הנמרץ לכל קדשי בית בעלזא הרה"ח ר' יצחק ברעזל שליט"א

לאחמ"כ כיבדו את כל הרבנים, אישי ציבור, זקני וחשובי אנ"ש ומתפללי השטיבלעך בהנחת האבן. לתפלת מנחה הראשונה על שטח בית המדרש ניגש העסקן המרומם הרה"ח ר' פנחס לערנער שליט"א, יו"ר מרכז מוסדות בעלזא בארה"ב