ביום רביעי י"א תמוז התאספו הורי התלמידים והסבים להשתתף במסיבת 'בן חמש למקרא' לתלמידי כתה א' בת"ת קדושת לוי בעיר בית שמש . המסיבה הוכנה בטוב טעם וחן ע"י צוות הת"ת באולם המפואר "עטרת נחום" כשהשולחנות ערוכים בכיבוד מרשים, בשילוב מקהלת הת"ת וכלי זמר.

ביום רביעי י"א תמוז התאספו יחד הורי התלמידים והסבים להשתתף במסיבת 'בן חמש למקרא' לתלמידי כתה א' בת"ת. המסיבה הוכנה בטוב טעם וחן ע"י צוות הת"ת באולם המפואר "עטרת נחום" כשהשולחנות ערוכים בכיבוד מרשים, בשילוב מקהלת הת"ת וכלי זמר, שקיבלו את פני החתנים בשירה בעת שנכנסו לאולם לבושים בתלבושת חגיגית ובתפאורה מיוחדת וכתריהם על ראשם כראוי לכבודה של תורה, יחד עם המלמד המסור הרב יהודה הרשקוביץ שליט"א, המשקיע רבות במשך כל השנה ורותם את כל אשר ביכולתו במסירות נפש למען ילדי תשב"ר ובפרט בטרחה וההכנות שטרחו הוא עם משפחתו יחד, למסיבה זו לכבודה של תורה.

פתח את המעמד בטוב טעם המנהל הרוחני הרה"ח ר' אפרים וולודרסקי שליט"א, שקידם  בברכת 'ברוכים הבאים בשם ה" את החתנים, הוריהם וסביהם שחלק מהם באו ממרחקים כדי לשאוב נחת דקדושה מתורתם של צאצאיהם, צאן הקדשים, בדבריו המתובלים במאמרי חז"ל ובדברי רבותינו הקדושים, עמד על משמעות יומם הגדול של הילדים הנכנסים ללימוד תורה שבכתב, וכן הודה לכל צוותות הת"ת החשוב על עבודתם המסורה יום יום ללמד ולחנך את ילדי תשב"ר בדרך ישראל סבא, כמו"כ הודה למנהל הרב יחיאל אדלר שליט"א המסור בכל לב ונפש לרווחת המלמדים והתלמידים שיחיו בכל זמן ועת.

ראשונה היתה הופעת החתנים בהסבירם בשירה ובחרוזים את גודל שמחתם על התחלת לימוד התוה"ק  והטעם להתחלה ב'פרשת הקרבנות', מלא חפנים  נחת שאבו ההורים והסבים למשמע בניהם-נכדיהם אומרים ושרים "איך בין שוין א בחור'ל יעדער איינער ווייסט…" ובשעה שאמרו את דרשת החומש הציף אותם גל  של שמחה והתרגשות, הקהל עקב אחר דרשות ושירי החתנים באמצעות החוברות המרהיבות בתוכנן וביופיין שהודפסו לכבוד המעמד.

דברי ברכה בשם ההורים נשמעו בקשב רב ע"י אחד מן הסבים הרה"ג ר' יהודה ניישלאס שליט"א אב"ד סערדהילי חפציבה, שהביע את רגשות האושר על התחלת התלמידים בלימוד התורה, לסיום הודה בשמו ובשם שאר ההורים והסבים, הן על המאמצים שמשקיעים כל הזמן בתלמוד תורה, בתלמידים, הניכרת בפירות הטובים היוצאים מהת"ת ששם שמים מתקדש על ידם לעיני כל הרואים כי הם זרע ברך ה', ושמו של הת"ת יצא לתהלה בפי כל ורואים בחוש את הסייעתא דשמיא המיוחדת וזכותו של אותו צדיק, רבן של ישראל בעל ה'קדושת לוי' זיעוכ"י  שהת"ת נקרא  על שמו ולזכרו, והן על המסיבה המפוארת והמרגשת, כן הודה בלבביות למלמד היקר הרב יהודה הרשקוביץ הי"ו המתמסר בכל לבו לסייע להורים בכל בעיה המתעוררת אצל התלמידים והן למנהל הרוחני הרב אפרים וולודרסקי שליט"א המשקיעים את כל מאודם ומרצם במעקב וקידום כל תלמיד לגופו תוך הכוונת הצוות החינוכי לגבי תכני הלימודים ואופן החינוך, ומסר איחולים לבביים, לכל המשתתפים.

זכינו וכיבדו אותנו בנוכחותם כ"ק האדמו"רים מקאסוב ויז'ניץ, תולדות משה, ואשלג ב"ב שליט"א שנכדיהם נמנים בין חתני המקרא.

בין הפרקים הנעימה בשיר לכבוד המעמד מקהלת הת"ת  בניצוחו של המחנך  המסור הרה"ח ר' שמשון שטיין שליט"א אשר ידיו רב לו בכשרון ובמסירות נפלאה ובלהט חסידי בהכנות למעמד מפואר זה, המקהלה שרו שירות ותשבחות להשי"ת ברכות והודאות על הזכות שנפלה בחלקם להיות מהוגי התורה, בתפילה ובקשה להצלחתם לראות סימן ברכה בתלמודם. תוך שירה וזמרה חולקו לחתנים כרכי חומש ויקרא שבהם יהגו בלימוד התורה הקדושה בהתחילם את לימודם.

שמחת התורה ננעלה  במחול אבות ובנים כאשר חתני התורה נישאים על כתפי הוריהם המאושרים והנרגשים, בריקוד שנמשך זמן רב, הקהל התפזר בתום המעמד בתחושת עונג עילאי ובסיפוק רב, ובהודיה להשי"ת על העבר, ותפלה לסייעתא דשמיא גם לעתיד.