.
הספידו: הרה"ג רבי ישראל זילביגער רב ביהמ"ד מוריה. הגאון הגדול רבי דוד משה ליברמן אב"ד שומרי הדת אנטוורפן
הגאון רבי יצחק ישעיה ווייס גאב"ד נוה אחיעזר. הרה"ג רבי אברהם צבי ווייס.
הלוויית הגאון רבי אברהם מאיר הכהן גלאנצר זצ"ל:
באנטוורפן הספידוהו:
הגאון רבי דוד משה ליברמן – אב"ד שומרי הדת אנטוורפן
הג"ר יחיאל יהושע רבינוביץ – אב"ד שפיקוב תלמידו ומקורבו של המנוח

בירושלים עיה"ק הספידוהו:

 הרב רפאל שטרן – בן ר' משה שטרן ז"ל מירושלים ידידו הקרוב של המנוח
הג"ר חנוך טוביאס – עורך ספרו של המנוח "מעייני אגם"
הגאון רבי יצחק אזרחי – מראשי ישיבת מיר
הגאון רבי יצחק ישעי' ווייס גאב"ד נוה אחיעזר – בן-דודו ומקורבו של המנוח
הרה"ג ר' משה קרויז – בן-דודו של המנוח
מחוץ לבית ההלוויות – הגאון רבי ירמיה כהן מלפנים דומ"צ באנטוורפן ואב"ד פאריז – ידיד המנוח
אחר סתימת הגולל – הג"ר בצלאל קרויז – ש"ב של המנוח