בשבע עשרה השנים האחרונות קמו שש מבנים לתורה ולחינוך בשני קריות החינוך ויז'ניץ אלעד לבנים ולבנות, ועל אף כל זאת, עדיין צריכים להתמודד עם הליכי בניה ופיתוח חדשים. באלעד נערכו סדרת מפגשים ומסיבות בסימן "עושים חיל" במתכונת חדשנית ואישית

בס"ד קמה וגם ניצבה בשבע עשרה השנים האחרונות שש מבנים לתורה ולחינוך בשני קריות החינוך ויז'ניץ אלעד לבנים ולבנות, ועל אף כל זאת, עדיין צריכים להתמודד עם הליכי בניה ופיתוח חדשים והוספת קומות ואגפים במבנים הקיימים, על מנת לתת את המענה המושלם לצרכים הגדלים ומתבקשים עם פריחת הקהילות והצטרפות עשרות משפחות על טפיהם בבתי המדרשות ובבתי החינוך הפרים ורבים בלע"ה ומונים כאלפיים תלמידים ותלמידות כן ירבו.

רק בשנה האחרונה חנכו בס"ד את מבנה ה'מעונות יום', נבחר קבלן להוספת שתי קומות במבנה התלמוד תורה הכוללים קומת חדרי לימוד וקומת היכל בית כנסת לתלמידים, כאשר בימים אלו הסתיימו שלבי התכנון האדריכליים והתכנוניים להקמת אגף היכל בית המדרש גדול ומרווח בבנין הישיבה לצעירים, כשבמקביל נעשית פעילות לקבלת הרשאות תקציביות להוספת קומה במבנה 'בית הספר לבנות – אהל מרים' וקומה נוספת למבנה ה'סמינר' ששניהם מתמודדים עם 'מצוקת דיור' חריפה לאור הגידול המבורך בליע"ה, בשורה טובה אף התקבלה השבוע עם קבלת הרשאה תקציבית של משרד החינוך לבניית מבנה קבע של שלושה גני ילדות השוכנים כעת במבנים יבילים.

באלעד נערכו סדרת מפגשים ומסיבות בסימן "עושים חיל" במתכונת חדשנית ואישית. כאשר המסיבה הראשונה נערכה בפרשת וירא. את המסיבה פתח והנחה מנכ"ל המוסדות הרב חיים מאיר כץ הי"ו ששיתף והרחיב בהתפתחויות של השנה האחרונה בחלקי הבינוי והפיתוח ובמגוון מפעלי חינוך להעשיר ולהרחיב את הידע לכל התלמידים בכל מוסד וגיל לפי רמתו.

אורחי הכבוד של המסיבה היו העסקנים הנמרצים עתירי המעש, הרב מנחם מנדל גרינבוים הי"ו מנהל סמינרי ויז'ניץ בירושלים, בני ברק ובית שמש והרב יעקב חיים זורגר הי"ו מנכ"ל מוסדות ויז'ניץ בעפולה עילית. הרב גרינבוים תיאר כיצד צריכה להיות זווית מבט של הסתכלות נכונה וחיובית על כל דבר בחיים ופירט את הבנת האחריות האישית של כל הורה לעיצוב דור העתיד המתרקם בשנים אלו עבור אלפי תלמידים הבונים כאן את יסוד חייהם, כן שיבח את מנהלי המוסדות באלעד הנוטלים על עצמם עול כבד להתאים לכל חניך את התנאים המקסימליים ברוח ובגשם למען צמיחתו בתורה וביר"ש. הרב זורגר מנהל המוסדות בעפולה סיפר גילויים ואנקדוטות מהקמת מערכת מוסדות בעיר חדשה כעפולה בבחי' "לכתך אחרי בארץ לא זרועה…"

דברי ברכה הביע נציג התורמים הנדיב הרב יעקב פרידמן הי"ו שכהורה למספר תלמידים במוסדות החינוך הביע את רגשי לבבו האישיים, ואמר שעל הציבור להרבות בשותפות לאות הכרת הטוב להנהלת המוסדות על גודל פעלם להצמיח כל תלמיד על פי דרכו למרומי ההצלחה והשאיפה שכולם יכפילו ויגדילו את התרומות – כדי שנוכל לרוות נחת מילדינו. בברכת המזון התכבד ראש כולל ערב בבית המדרש "צמח צדיק" הרה"ג מאיר הלוי גליק שליט"א, הובעה תודה למארח בעל האכסניא הרב שמואל הלוי זומר הי"ו.

המפגש השני של "עושים חיל" נערך בשבוע שעבר ברוב חן ופאר לכבודם של מחזיקי התורה באולם החדש "אהל שרה" שנבנה בבנין הסמינר ע"ש האשה החשובה המחנכת מרת שרה וידר ע"ה.

דברי ברכה נשא הרה"צ ר' ישראל לייפער שליט"א ראש כולל נדבורנה אלעד ור"מ בבית המדרש "עטרת שלמה" שהרחיב בגודל ויקרת מצוות הצדקה והתמיכה בקיום תשב"ר לומדי התוה"ק בטהרה והביא סיפורים ועובדות מופלאות שהמחישו את השכר המיידי והסגולי המובטח לתמכין דאורייתא בבחי' "ובחנוני בזאת", כן הדגיש כאחד מראשוני התושבים בעיר, שכלל הציבור החסידי באלעד זוקף וזוכר לדורות את הצלחת ההתיישבות החסידית בעיר אלעד לזכותם של מוסדות וחסידות ויז'ניץ בניהולו של המנכ"ל ואיש החזון הרב כץ שהיו הנחשונים הראשונים לנטוע את הזרעים החסידיים ראשונים לטובת בני הקהילות החסידים שהגיעו בעקבותיהם.

דברים קולעים ברזי סודות תקצוב וניהול מוסדות תורה וחינוך נשמעו מפי הרב יחזקאל רייך הי"ו מנכ"ל מוסדות צאנז' בבני ברק ותושב אלעד, ששיתף מנסיונו הברוך הן בחלק מאזני התיקצוב החלקי של מוסדות החינוך והן בתיאור ההתמודדות עם הליכי המגביות בחו"ל, כאשר נדרשים מנהלי המוסדות להוסיף ולגייס משאבים רבים הן לתיחזוק השוטף והן לסעיפי הבינוי והפיתוח, ואף הוא כקודמו, העלה על נס את התפתחותה הנפלאה של ויז'ניץ אלעד הנודעת לשם ולתפארת ומקרינה מהודה בהשפעה של ממש על העיר בכלל ועל הציבור החסידי בכללותו.

משמח הלבבות ובדחנא דמלכא הבדחן הרב מאיר שטיין הי"ו הלהיב ושימח את המשתתפים באמרי שפר המרנינים לבבות בגודל הזכות של נתינת צדקה בשמחה ורוח נדיבה.

מנכ"ל המוסדות הרב כץ שהנחה את המסיבה העניק סקירה על המגביות שנערכו רק בשנה זו באירופה וארה"ב, והבהיר שהתורמים מעבר לים מחייבים את תושבי המקום, הורי התלמידים, וכל אלו שבנם או נכדם ונינם נהנים ממקום זה להיות גם הם שותפים בפירות שב"ה יוצאים מבתי תורה וחינוך אלו – השקעה המעניקה תשואה נאה ובטוחה – להם ולדורותיהם. במהלך המסיבה מסר המנכ"ל תעודת אות הערכה "לך נאה לשבח" להנדיב הוותיק הרב חיים מאיר זולדן הי"ו שצוין לשבח ולהוקרה תרומתו רבת השנים במאור פנים ונפש חפצה. בברכת המזון כובד הרה"ג משה אהרן יגר שליט"א ראש כולל "אחוות תורה" בבית המדרש "צמח צדיק".

במשרדי המוסדות שוקדים בס"ד בימים אלו על המשך המגביות בתקופה הקרובה והפעם מתכוננים בס"ד גם לפרוץ למקומות חדשים ולהרחיב את המעגלים במדינות נוספות מעבר למקומות שם כבר קיימת מסורת רבת שנים של מגביות שנתיות בקרב ציבור הידידים הנמנים על ידידי ואוהדי בית ויז'ניץ אלעד, כאשר קבוצת התורמים נדיבי הלב הכורתים ברית של שותפות באהבה ובנאמנות איתנה עם הממלכה הגדולה לה' ולתורתו הולכת ומתרחבת מידי שנה בשנה בסייעתא דשמיא.