רבים מתושבי בית שמש השתתפו בעצרת מספד מרכזית שהתקיימה בקרית ישיבת באר התורה במלאות שלושים יום מעת לקו המאורות בהסתלקות מרן רבן של ישראל זללה"ה, בהשתתפות הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א

רבים מתושבי בית שמש השתתפו בעצרת מספד מרכזית שהתקיימה בקרית ישיבת באר התורה במלאות שלושים יום מעת לקו המאורות בהסתלקות מרן רבן של ישראל זללה"ה. בעצרת נישאו דברי חיזוק והתעוררות לזכרו של מרן זצ"ל למען נשכיל לאחוז בקצות דרכיו הטהורות.

פתח את העצרת ראש הישיבה הגאון רבי גבריאל יוסף לוי שליט"א אשר הגדיר את הדרך שהעמיד לנו מרן זצ"ל בדרכו, כי אמנם להשיג את מעלתו לא ניתן, אבל לצעוד באותה דרך בודאי שייך, דרכו הישרה ניכרת בספריו על הש"ס ועל התורה, בהם מובאים זה לצד זה מערכות נכבדות והערות קטנות של שורה אחת, ובזה ניתן לראות את גודל יקרת התורה שהיתה למרן זצ"ל, שהתקיים בו הפסוק לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דבר ה', הסיבה שלא היה זקוק לאכילה כמעט, היתה בשל החביבות הגדולה שהיתה לו לכל פרט של תורה, ומכח התורה שבו, הוא היה שבע ולא הרגיש רעב כלל.

את המשא המרכזי נשא הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א ראש ישיבת עטרת ישראל וחבר מועצת גדולי התורה, אשר קרא עליו את דברי המדרש ' אין הקב"ה מביא גדולה על האדם אלא א"כ בודקו בדבר קטן', והזכיר את דברי הרמב"ם 'אילו ידעתיו הייתיו' שמהם יש ללמוד שכיון שלא זכינו להיות כמותו בודאי לא יתכן לומר שזכינו להכירו, אבל מהדברים הבולטים שבו ניתן ללמוד, וציין את גודל תשוקתו לכל קושיא וחידוש, עד שבתוך כלל הבעיות שהיו מונחות על שולחנו, כשהיה נכנס בחור עם קושיא טובה היו נשכחים כל העניינים מפני הקושיא.

מדרכיו והנהגותיו בביתו פנימה, הביא תלמידו חביבו נאמן ביתו הרה"ג רבי איסר שוב שליט"א שתיאר את עמלו הנורא בתורה עוד מצעירותו, ובכל ענין שעסק בו לא הניח ידו עד שהגיע לעומק הפשט, וכך נהג בין בלימוד הראשון ובין כשחזר על הדברים, ובכך הוא עמל כדי לזכות להיות מרכבה לשכינה וכפי שביאר הב"ח שזו הדרך לזכות למדרגה גבוהה זו, וכפי שידוע שכך היתה שאיפתו עוד בעודו בחור צעיר בשוויץ.

צילום: נחשון פיליפסון