שמחה והתרוממות מיוחדת בלטה בשוה"ט לרגל ר"ה לאילנות אצל כ"ק מרן גאב"ד זכרון מאיר הגה"צ רבי חיים מאיר הלוי ואזנר שליט"א, כאשר עברו בסך עשרות בחורים תלמידי הישיבה הק' 'ישיבת חכמי לובלין' שזכו לסיים מסכתא במסגרת התחזקות ימי השובבי"ם.

במעמד קהל אנ"ש דקהל 'שבט הלוי' מרחבי ארה"ק שנקבצו ובאו לעריכת שולחנו הטהור של כ"ק הגאב"ד שליט"א לרגל ט"ו בשבט, נערכו עשרות הסיומים כאשר כל אחד ואחד מהמסיימים עבר לפני כ"ק הגאב"ד שליט"א וגמרא בידו בסיימו המסכתא שהגה בה, ובהתרגשות ומאור פנים העניק להם כ"ק הגאב"ד שליט"א בקבוק יין של ברכה, והרעיף עליהם מברכות קדשו.

בהנהלה הרוחנית ציינו בסיפוק רב כמות הבחורים בליעה"ר שזכו ללמוד ולסיים מסכתות שלימות גפ"ת שנלמדו בהתמדה ויגיעה ושקידה במסגרת התחזקות הנערכת בין כותלי הישיבה בימים אלו ימי שובבי"ם הנעלים.

בהמשך השוה"ט נשא כ"ק הגאב"ד שליט"א מדברות קדשו לרגל ראש השנה לאילנות ובסיום השוה"ט חילק כ"ק הגאב"ד שליט"א פירות לקהל המשתתפים, והרעיף עליהם מברכות קדשו.