אשריכם ארחות תורה שזכיתם לחביבות מיוחדת ממרן ראש הישיבה זיע"א,
ממשיכים את מורשתו בעוז ובגאון