שרשרת אירועים התקיימה בימים האחרונים בעיר גייטסעהד לרגל כינוס בוגרים היסטורי והכנסת ספר תורה בשיאו של המעמד הפתיעו הבוגרים את ראש הישיבה במכתב ברכה מיוחד אותו כתב למעמד מחותנו וידידו ראש ישיבת פוניבז' הגרב"ד פוברסקי שליט"א • צילום: JDN

שרשרת אירועים התקיימה בימים האחרונים בעיר גייטסעהד בסימן כינוס בוגרים היסטורי והכנסת ספר תורה שנכתב ע"י בוגרי הישיבה לדורתיה במבצע מיוחד בו נמכרו לבוגרי הישיבה זכות השתתפות בספר התורה בהוראות קבע חודשיות אשר יהוו בסיס איתן להחזקת הישיבה והמשך הרחבתה. הישיבה ששמה בית יוסף אך ידועה יותר בשם העיר בה היא ממקומת 'גייטסעהד' נוסדה בשנת תרפ"ט ע"י תלמידי מרן החפץ חיים ראש הישיבה הג"ר נחמן לנדינסקי זצ"ל והג"ר אליעזר קאהאן זצ"ל שניהם בוגרי ישיבת נובהרדוק בתחילה נחשבה הישיבה כאחד ממאות הסניפים של ישיבת נובהרדוק ומכאן שמה בית יוסף כשם ישיבות נובהרדוק לימים עמד בראשות הישיבה הג"ר אריה לייב לופיאן זצ"ל בנו של רבי אליהו לופיאן והג"ר אריה זאב גורביץ זצ"ל שביססו את הישיבה הנחשבת כיום כישיבה הטובה ביותר באירופה לאחר פטירת הגרא"ז גורביץ בשנת תשמ"ג מונה אחריו בנו הגאון הגדול רבי אברהם גורביץ שליט"א חתנו של שותפו של אביו להנהגת הישיבה הגרא"ל לופיאן זצ"ל להמשיך את עבודת הקודש. הגר"א גורביץ שליט"א תלמיד ישיבות פוניבז' ובריסק נודע כאחד מגדולי ישראל של אירופה ובכלל ותלמידיו דבוקים אחריו בהערצה גדולה. כאמור עם הצורך להרחיב את הישיבה המונה כיום למעלה מ400 בחורים ורבים מדפקים על דלתה הוחלט בהנהלת הישיבה על הקמת ועד בוגרים שלקח על עצמו את עול גיוס הכספים ובמהלכה הוכרז על כתיבת ספר תורה לישיבה ובניית ארון קודש חדש להיכל הישיבה הוותיק והשבת במסגרת שבת בוגרים היסטורית אליה נאספו מאות רבות של בוגרי הישיבה מכל רחבי העולם נחנך ארון הקודש המפואר וביום ראשון נערך מעמד הכנסת ספר תורה לישיבה. לאחר המעמד התקיימה סעודת מצוה באוהל ענק שהוקם לצורך האירוע ברחבה הסמוכה לישיבה בה נשאו דברים רבני הישיבה שליט"א בשיאו של המעמד הפתיעו הבוגרים את ראש הישיבה במכתב ברכה מיוחד אותו כתב למעמד מחותנו וידידו מרן ראש ישיבת פוניבז' הגרב"ד פוברסקי שליט"א שבתו הנשואה לבנו של הגר"א גורביץ הגאון רבי אליהו גורביץ מתגוררת בעיר ומרן הגרב"ד שליט"א פוקד את הישיבה לעיתים מזדמנות ומשמיע בה שיעורים,

במכתב פותח הגרב"ד שליט"א במילים לכבוד מע"כ ידי"נ ומכובדי מחו' הגאון הגדול ראש גולת אריאל מוה"ר אברהם גורביץ שליט"א

וממשיך הגרב"ד וכותב לקראת היום הנכבד בהתאסף ראשי עם כל בוגרי הישיבה לדורותיהם, חכמי' וגדולי' שליט"א, להכניס ספר תורה להיכל קודש הקדשים פאר הישיבות בגולת אירופה, הנני להצטרף לברכות עולם התורה. יהי רצון שתזכו להמשיך הרבצת תורה ויר"ש טהורה ולהעמיד תלמידים לגאון ולתפארת להגדיל תורה ולהאדירה לאורך ימים טובים. ברכה מיוחדת לבנכם חתני כבני הגאון המפו' מוה"ר אליהו שליט"א, ממשיך דרככם בעבודת הקודש בהרבצת תורה בהצלחה רבה וביתו יחיו, נזכה כולנו לרוות מהם רב נחת בטוב ובחסד כל הימים, כנפשכם הטהורה וכנפש תדרשכם לטובה תמיד. עד כאן לשונו וחתם בברכה.

יצוין שלפני האירוע המרכזי של חנוכת ארון הקודש וההכנסת ספר תורה מסר הגר"א גרביץ שיעור כללי בהשתתפות אלפי התלמידים והבוגרים שהגיעו במיוחד מרחבי העולם כשלצורך כך אף נבנים בהיכל בית המדרש פארנצ'ס מיוחדים בכדי שביהמ"ד יוכל להכיל את הקהל הגדול..

לאחר שלושה ימי חגיגות התפזרו מאות הבוגרים בהתרגשות וברשמים שלא ימחו מליבם.