המהר"ש, מבין הבודדים שיצא חוצץ בצורה גלויה ותקיפה נגד הציונות והציונים בספרו הקדוש ומעין מבית ה' יצא. בערך באותו סגנון של הקדוש מהר"א וסרמן הי"ד זצ"ל בספרו קובץ מאמרים.("אם היינו שונאים את הציונים כמו שהם שונאים אותנו, לא היינו מגיעים למצב רוחני כ"כ קשה") זיע"א. עיין עוד ב"ביאור הלכה" סעיף הראשון בשולחן ערוך על דברי הרמ"א, ולא יבוש מפני המלעיגים וכו שמסיים את דבריו שם, הלא משנאיך ה' אשנא וכו, תכלית שנאה שנאתים". אולי דוד המלך היה… סאטמרי…