בשעת חצות הלילה של זמן המסוגל - ערב חודש סיון, נקבצו אלפי ישראל למעמד תפילה וזעקה אחר שעות של לימוד תורה, כסגולת הקודש שגילו חכמי הרז על ציון האמורא רבי אבדימי דמן חיפה. בראשות מעמד התפילה עמדו גדולי התורה בראשות ראש הכוללים - צילום: אהרון ברוך ליבוביץ

בזעקם בעוד ליל: אלפים במעמד התפילה הגדול לישועתן של ישראל, שהתקיים על ידי מאות לומדי 'רינה של תורה' אחר שעות של רציפות הלימוד, סמוך לציון המצויינת של האמורא הקדוש רב אבדימי דמן חיפה, מקום שנתגלה ונתפרסם כאות מופת ופלא, כשרבים נושעו בתפילה זו בעת רצון נורא זה אחת בשנה.

קדמו למעמד, סדרי לימוד של ג' שעות רצופות בהתמדה נוראה, בהיכל בית המדרש הגדול 'נאדבורנא', כאשר המונים מבניה של חיפה התורתית מגיעים לראות את החזיון הגדול הזה, במפגן תורה של עמל ויגיעה על ידי מאות לומדים מכל קהילות התורה והחסידות באזור הצפון, כאשר קול התורה מהדהד למרחוק ומשרה על שכונת 'הדר' כולה את קדושת התורה ויראתה.

סמוך לשעת חצות, החל לפעול מערך היסעים מבתי המדרשות בעיר ומהיכל הכולל, כאשר המערך מצטרף לקווי האוטובוסים המיוחדים מכל רחבי הארץ שנתקבצו ובאו מקרוב ומרחוק, קהל אלפים המבקש לחלות פני מלך בכח תורה ותפילה, כעדות רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א הנושאם על לוח לבבו באהבה, כי "כבר ידוע ומופרסם הדבר שרבים נושעו בסגולה זו בכח התורה וכח התפילה".

בשעת חצות, החל המעמד בחרדת קודש, כאשר רחבת בית העלמין העתיק זועקת בקול שוועה וחינון המחרידה את דממת הליל, בדמעות שליש מעומקא דליבא לישועתן של ישראל, על חולים שיתרפאו, על מעוכבי זיווג ומצפי ישועה שיוושעו ועל דורות ישרים וטהורים יראי אלקים.

בראשות מעמד התפילה עמדו גדולי התורה ורבני הקהילות בחיפה ובאזור הצפון, כאשר את המעמד פתח בדברי חיזוק נרגשים ראש הכוללים הגאון הצדיק רבי מרדכי ליבר הלוי כהן שליט"א שבקול חנוק מבכי עורר את הציבור לחלות פני מלך במקום קדוש זה. בשעת חצות קודם פסוקי קר"ע שט"ן נשא דברים נרגשים הגאון החסיד רבי דב מאיר רכניצר שליט"א דומ"צ דחסידי בעלזא חיפה, שבקול בוכים עורר את הציבור, לנצל את ההזדמנות הגדולה לפתוח את הלב ולהזיל דמעות כמים על הני חבילין דמעיקין המצפים לזיווג, לנחת ולהצלחה בחינוך הילדים, איזה בית אשר אין בו צורך בישועה ה"י, מי אינו זקוק לתפילה הזו, כאשר הציבור בהתעוררות ובבכיה.

באשמורת שלישית בהתעוררות אדירה נאמר כל ספר התפילה כנהוג, הכולל סדר פרקי התהילים, סדר תמניא אפי, סדר הפסוקים ומזמורי קר"ע שט"ן כסדר המיוחד שנתקן לזה לכל ישועה בסדר הפסוקים כפי שנמסר על ידי רבותינו. אחד מרגעי השיא היה, כאשר זעק קהל האלפים את סדר מזמורי התהילים שצירף והוסיף רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א לזמן זה, בתחינה וזעקה לפתוח שערי רחמים וחסד, כשלאחריהם נאמרה בהתרגשות רבה סדר תפילת השל"ה בהתעוררות מיוחדת כאשר המונים מציינים את מעמד התפילה שיש בו התעוררות מיוחדת ורוממות של מעלת המקום וגודל הזמן.

מעמד התפילה המסוגל, נודע בשערים וכפי שיסדו רבותינו זיע"א ויבדלט"א, כאשר הגאון הנסתר רבי אברהם עמרם הלוי קוך זצוק"ל ייסדה ותיקנה והעיד עליה שמופת היא לישועה במקום קדוש זה באורח פלא, וכפי שנצטרף אליו, ליבם של ישראל הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל.

ב"רינה של תורה" מציינים את הזכות הגדולה בריבוי התורה, כאשר מאות לומדי הכוללים מוסיפים אומץ בלימוד התורה בליל המעמד, וביותר – בזכות השותפין שכספם קודש לריבוי תורה לכל אורכו של זמן הקיץ בעיון התורה ושקידתה. בוועדה המכינה ציינו את ההצלחה והסייעתא דשמיא בארגון המעמד שכלל היערכות ותיאום עם גורמי הביטחון וכוחות ההצלה, מערך הסעות גדול מכל רחבי הארץ במעמד תפילה מרגש שחיפה מעולם לא ראתה כמותו. כל מי שהיה במעמד התפילה, וראה ושמע את הדמעות וההתרגשות, הרגיש בחוש ששערי שמיים נפתחים לקול שוועה וחינון שנשמעה בהם, אנא בכח – בכח התורה"