מליאת הכנסת סיימה עוד יום של חקיקה מרתונית של חוק קורונה • אושר סופית: מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה שנפלטו משוק העבודה • אושר בקריאה ראשונה: הקלות בנוגע לקבלת דמי אבטלה לעובדים שהעסקתם הופסקה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה) (תיקון), התש"ף-2020. 28 תמכו 14 התנגדו וההצעה תועבר לוועדת חוקה להמשך דיון.

מוצע לתקן את חוק האכיפה ולקבוע הוראות שמטרתן ייעול והגברה של האכיפה. בכלל זה מוצע לקבוע כי המצאה של הודעה על הטלת קנס מינהלי בשל הפרת הוראות הקשורות לפתיחה של סוג עסק, יכול שתהיה גם בדרך של מסירה לאחראי על המקום או העסק באותה עת כדי שימסור אותה למפעיל, ובלבד שתישלח למפעיל גם הודעה כאמור בדואר רשום.

עוד מוצע לקבוע כי קנס מינהלי בשל הפרת חובת עטיית מסכה או בשל הפרת הוראות הקשורות לפתיחה של סוג עסק, ישולם בתוך ארבעים וחמישה ימים לאחר המצאת ההודעה, ולא בתוך שישים ימים. כמו כן, מוצע להגדיל את הקנס על אי–עטיית מסכה מ–200 שקלים חדשים ל–500 שקלים חדשים.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "בשל העלייה ברמת התחלואה בתקופה האחרונה ואי–ציות להוראות שמטרתן מניעת הדבקה בנגיף ובין השאר החובה לעטות מסכה, מוצע לתקן את חוק האכיפה ולקבוע הוראות שמטרתן ייעול והגברה של האכיפה."

ח"כ בועז טופורובסקי: "אני מתנגד להצעה הזו כי זו הדרך הכי קלה לבוא ולהשית עלויות נוספות על האזרחים. זה לעשות קיצורי דרך, כי כשהאזרחים רואים דוגמא אישית מהממשלה הם עושים מה שצריך. ככה היה בגל הראשון. מה שרואים עכשיו זה שאין חזון ומנהיגות, אף אחד לא יודע מה קורה וכל יום משנים את התקנות. אז מה זה עוזר שאנחנו ניתן לאזרחים עוד דו"חות?"

אושר בקריאה ראשונה: הקלות בנוגע לקבלת דמי אבטלה לעובדים שהעסקתם הופסקה בעקבות התפרצות נגיף הקורונה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק הביטוח הלאומי כהוראת שעה עד יום י' באב התש"ף (31 ביולי 2020), מוצע לעגן בחקיקה ראשית לתקופות מרץ עד מאי 2020 הוראות שעוגנו בתקש"ח לעניין מתן הקלות בנוגע לקבלת דמי אבטלה לעובדים שהעסקתם הופסקה בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, ובכלל זה זכאות למי שהוצא לחופשה ללא תשלום של 30 ימים לפחות, זכאות למי שהשלים תקופת אכשרה של 6 חודשים בלבד, אפשרות תשלום מקדמות, וכן הארכת תקופת התשלום המרבית לדמי אבטלה למי שהסתיימה תקופת התשלום המרבית הקבועה לגביו. כמו כן מוצע לקבוע כי אוצר המדינה ישפה את המוסד לביטוח לאומי על הוצאותיו בתשלום בעד ההקלות ובעד מענק ההסתגלות המיוחד.

בדברי ההסבר נכתב: "כדי לאפשר למובטלים שהסתיימה תקופת זכאותם במהלך התקופה האמורה פרק זמן נוסף אחרון למציאת עבודה במקביל לקבלת דמי אבטלה לאור הסרת המגבלות, מוצע להאריך את תקופת תוקפן של ההוראות הנוגעות להארכת תקופת התשלום המרבית לדמי אבטלה. 22 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת הכנסת שתכריע היכן יתקיים המשך הדיון.

אושר סופית: מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה שנפלטו משוק העבודה בעקבות נגיף הקורונה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה. ההצעה קובעת כי המענק שניתן לבני 67 פלוס שפוטרו או הוצאו לחל"ת בתקופת הקורונה ואינם זכאים לדמי אבטלה בשל גילם, יינתן עד אמצע חודש אוגוסט. המענק, שגובהו עד 4,000 ₪ בחודש, ניתן בחודשים מרץ, אפריל ומאי במסגרת תקנות לשעת חירום שכעת מבקשת הממשלה להאריך את תקופת הזכאות בחקיקה.

החל מכניסת החוק החדש לתוקף, המענק לא יחושב כהכנסה לעניין כל דין, מה שמבטל את קיזוז סכום הקצבה אל מול זכאות לקצבאות הביטוח הלאומי בדברי ההסבר להצעה נכתב: הגבלות שהוטלו בעקבות משבר הקורונה לא אפשרו לקיים שגרת עבודה רגילה. בעקבות זאת מעסיקים רבים הוציאו את עובדיהם לחופשה ללא תשלום או, לחלופין, פיטרו את עובדיהם. יצוין כי מיום ט' באייר התש"ף (3 במאי 2020) הסירה הממשלה חלק ניכר מהמגבלות על מקומות העבודה, ואולם חיפוש עבודה של בני 67 ומעלה היא סוגיה מורכבת בשל היותם קבוצת סיכון. בקריאה שלישית תמכו 32 תמכו ללא מתנגדים