חבל מאוד
שהרי נאמר – פרוד לרשעים טוב להם וטוב לעולם