מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטין שליט"א בשיחה לאברכים ותלמידי ישיבות: "ציבור גדול הצביעו שמשה אמת ותורתו אמת, שהשם הוא האלוקים, וזה קידוש השם. אבל עדיין לא יצאנו ידי חובתנו, מפני שיש ציבור גדול מאחינו בני ישראל הצריכים חיזוק"

בשיחתו השבועית הקבועה המתקיימת במעונו לאברכים ובני עליה התייחס מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטין שליט"א לתוצאות הבחירות ואמר: "היו עכשיו בחירות לכנסת, והייתה סייעתא דשמיא שהיה הרבה קידוש השם. ציבור גדול הצביעו שמשה אמת ותורתו אמת, שהשם הוא האלוקים, וזה קידוש השם. ובאמת זו לא מידת חסידות ומעלה מיוחדת, אלא חיוב גמור, לקדש שם שמים זה חיוב, וזה תכלית הבריאה, כמו שכתוב לכבודי בראתיו, ומי שיכול לעשות כבוד שמים ואינו עושה זה חטא, שהוא מונע קידוש השם".

"ולמעשה עשינו דבר טוב", המשיך מרן ראש הישיבה, "שהוא באמת זכות גדולה בשבילנו, זה חיוב אבל זה גם זכות, שזוכים בזה גם לפירותיהן בעולם הזה, כמו שאמרו בפאה תלמוד תורה כנגד כולם, והרי יש בזה השפעה של תורה והשפעה של הרבה דברים מה שהתורה מחייבת".

בדבריו הנוקבים הבהיר מרן שליט"א, כי המלאכה האמיתית טרם נשלמה: "אבל עדיין לא יצאנו ידי חובתנו, מפני שיש ציבור גדול מאחינו בני ישראל הצריכים חיזוק, שהם לא מאושרים, וחסרה להם השמחת חיים שיש אצל משפחות בני תורה שחיים חיי תורה ומצוות, שבת, תורה, ותפילה, כל הדברים שהם שמחה ותענוג רוחני, ויש כאלה שזה חסר להם! יש הרבה שחסר להם החיים המאושרים, וצריכים לרחם עליהם".

"וכיצד אנו יכולים לזכות אותם? ברוך השם יש מזכי הרבים שעוסקים בזה, אבל עדיין העבודה גדולה מאד, ויש צורך לזכות עוד ועוד! והדרך שכל אחד יכול להשפיע היא עם תפילה. ידוע שרבי ישראל סלנטר אמר שתפילה על רוחניות בדוק ומנוסה שזה עוזר, תפילה על עצמו, ועל אחרים בודאי, ורבי ישראל בעצמו ג"כ ביקש מתלמידיו שיבקשו רחמים עליו".

"וגם אנו, אם היינו כולנו מתפללים תפילה אמיתית באמת שאכפת לנו וכואב לנו, אזי היינו משפיעים על כל הציבור, כי תפילה זה דבר שמשפיע, ואין זה מעשה ניסים, כמו שכתב המהרש"א בקידושין (דף כט) שאין זה נס מה שתפילה יכולה להשפיע", חתם מרן ראש הישיבה את התייחסותו לנושאים שעל סדר היום.