במכתב שהתפרסם ברחבי העיר רחובות קראו רבני העיר לתושבים להשתתף בסדר לימוד מיוחד שיתקיים כשעה לפני הדלקת נרות. "עלינו לגלות כי אין ידינו במעל הזה, ולזאת קראו לעצרות תפילה וזעקה שייערכו בכל אתר ואתר בלילה זה, ליל שישי"

בעיר רחובות החליטו רבני העיר על סדר לימוד מיוחד שעה לפני הדלקת הנרות, בערב שב"ק פרשת בהר בעקבות חילולי השבת הצפויים. פורסם מכתב מיוחד עליו חתמו כל רבני העיר.

במכתב שהתפרסם ברחבי העיר נכתב "לאחינו בני התורה בעיר רחובות, הנה כבר יצאו מרנן גדולי ישראל שליט"א מגדרם על דבר אשר קמו מרשיעי ברית לחלל שבת קדשינו ותפארתנו בפרהסיא גדולה ביד רמה ה"י, והדבר הוא סכנה גדולה במיוחד לכל יושבי ארה"ק כדאיתא במסכתא שבת קיט: עיי"ש מקראי דירמיה יז".

הרבנים הוסיפו במכתבם "עלינו לגלות כי אין ידינו במעל הזה, ולזאת קראו לעצרות תפילה וזעקה שייערכו בכל אתר ואתר בלילה זה, ליל שישי, בסדר תפילה מיוחד כמפורט במכתב גדולי התורה. וכן נערוך בעז"ה עצרת תפילה בכולל אברכים ע"ש הרב בר שאול בשעה 23:00".

"והנה נודעו דברי ר' ישראל מסלנט זיע"א שאמר "כשהפרוש בקובנה לומד בפחות התמדה ומסירות נפש לתורה, הסטודנט בפריז כבר מחלל שבת ר"ל". והדברים מיוסדים על דברי חז"ל במקומות רבים שכללות עם ישראל היא כאיש אחד ממש, ועיי' בס' שמירת הלשון שער התבונה פרק ו שהביא מדברי ר' שמעון בר יוחאי "נמשלו ישראל לשה, מדרכו של שה לוקה באחד מאיבריו וכלם מרגישים, אף ישראל אחד חוטא וכלם נענשים. תני רשב"י, משל לבני אדם שהיו באים בספינה, נטל אחד מהם מקדח והתחיל קודח תחתיו, אמרו לו חבריו, למה אתה עושה כן? אמר להם מה אכפת לכם, לא תחתי אני קודח? אמרו לו מפני שאתה מציף עלינו את הספינה וכו'". עיי"ש.
ולכן איך נוכל לזכות עצמנו מן החרפה הנ"ל כשאחינו בשרינו מחללים שם שמים בפרהסיא גדולה שלא נשמעה עד הנה, הלא למשמע אוזן תדאב נפשנו, וכל לב יחרד מן הדבר הזה".

"ועלה בליבנו לעומת התועבה הזאת להגביר כנגדה כח הקדושה, והרי אין קדושה כקדושת התורה. לזאת נתכנס כל מי שלבבו עם ה', בבתי הכנסת, לסדר לימוד מיוחד, בערב שבת קודש פרשת בהר, שעה קודם הדלקת נרות (בשעה 6:10) ובעסק התורה בקדושה וטהרה, נייחל שיערה השי"ת רוח ממרום על כל אחינו בנ"י, שנזכה לחזור בתשובה שלימה, ולזכות בברכת השבת שהיא מקור הברכה והחיים עד עולם".