תודה לה'
השר לשירותי דת ספרדי הרב יצחק ועקנין
וגדול הדורות שעליו נשענים פסקי הרבנות
הוא מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל