הרשויות בבריטניה אישרו חוק המאפשר להשתמש באיברי מתים אם לא הביעו התנגדות מפורשת לכך, ויצאו בקמפיין בקהילות החרדיות לעידוד תרומת אבירים • דייני ורבני אנגליה בקריאה משותפת לציבור: להסיר עצמם ואת בני משפחותיהם מרשימת הרשויות

הקהילה החרדית באנגליה סוערת: בעוד מספר חודשים עתיד להיכנס לתוקף שינוי משמעותי בחוק לתרומת איברים, השינוי העיקרי בחוק הוא, כי יהיה ניתן לקחת ולהשתמש באיברי אדם מת שלא הודיע על התנגדותו מראש, כיון שאי הודעה על התנגדות תחשב כהסכמה. החוק יקשה שבעתיים על הציבור החרדי משום שעפ"י סעיפי החוק, באם בני המשפחה יסרבו, הם יצטרכו להוכיח במפורשות כי המנוח הביע התנגדות להתרמת איבריו, וכל עוד לא יוכח אחרת לא יהיה שום מניע מלקיחת איבריו.

בנוסף, בשבוע האחרון אף הגדילו לעשות הרשויות המקומיות, כאשר חילקו חוברת שהופץ בריכוזים החרדיים בו הם מנסים לשכנע את הציבור החרדי כי גם על פי דיני התורה יהיה מותר לקחת איברים מאדם מת ולתרום אותם לאנשים הזקוקים לכך מדין פיקוח נפש שדוחה כל התורה כולה.

ל'חדשות JDN' נודע כי בעקבות החוק העתידי, יצאו גדולי דייני ורבני אנגליה במכתב חריף לציבור החרדי בו נכתב כי מוטלת החובה על הציבור להסיר עצמם ואת בני משפחותיהם מרשימת רשויות המדינה. מנגד, בבית דינו של הגאון רבי ישראל יעקב ליכטנשטיין שליט"א יצאו בקריאה פושרת יותר, לפיה, עפ"י דיני התורה מוטלת החובה על הציבור להתקשר לרשויות ולהודיעם מפורשות כי הם אינם מעוניינים בהתרמת איבריהם לאחר פטירתם.

 

 

במכתב שעליו חתומים רבני ודייני אנגליה נכתב כי "כעת הגדילו הרשויות חוצפתם ועשו קונטרס בו הם כותבים שתורתנו מתירה וגם מזרז לקחת איברים ממתים בשביל להשתילם, ונותנים הסבר לדבריהם בטענם שפיקוח נפש דוחה ניוול והלנת המת, ובשביל לחזק דבריהם לא די שהם כותבים ומזכירים דברי חז"ל אלא אף מסלפים דבריהם, והגדילו לעשות באמרם שיש דעות שסוברים שלאחר מיתת המוח (לדעתם) נחשב למת, וזאת אפילו אם הלב פועל ויש נשמת חיים באפיו (ויהיה מותר להוציא איבריו בחיי חיותו) רח"ל".

על כן מוסיפים הרבנים במכתב שהגיע לידי 'חדשות JDN' כי, "אין נא אלא לשון בקשה. אנא רחמנים בני רחמנים גומלי חסדים בני גומלי חסדים, עשו חסד עם נפשכם ועם נפשות ביתכם, עשו נא פעולה קטנה שלוקח כמה מינוטן (רגעים) והתקשרו והוציאו את עצמכם וב"ב מהרשימה של הרשויות".

על המכתב הנ"ל חתומים גדולי מורי ההוראה והרבנים באנגליה, בניהם רבני קהילות בעלזא, סאטמאר, באבוב ועוד. יצוין כי דעת הרבנים הללו היא, שע"י כך שהציבור יוציא את עצמו מרשימת הרשויות, ממילא שמם לא יופיע במאגרי המדינה וכך לא תהיה כל דרישה מצד הרשויות לקחת את איברי הנפטרים.

כאמור, בבית דין הכללי של אנגליה בראשותו של הגאון רבי ישראל יעקב ליכטינשטיין שליט"א יצאו בקריאה לציבור כי עפ"י דיני התורה יש לפנות במהירות האפשרית לרשויות ע"י מספר טלפון מסוים, ולהודיע להם במפורשות כי הם אינם מעוניינים בהתרמת אבריהם לאחר מיתתם, וכך הדבר ייחשב עפ"י החוק כאי הסכמה מפורשת.