מרן הראב"ד הגר"מ שטרנבוך בשלושים לאחיו הגאון רבי דוב שטרנבוך זצ"ל בישיבת 'כנסת יצחק': "כמה שעות מבטלים בידיים במשך היום, שליש מהשבוע - שישי ושבת מתבטלים מהסדרים הקבועים, וכי יש עוד מקום לתמוה על שאין בינינו גדולים בתורה?"

עם כלות ימי השלושים של הגאון רבי דוב שטרנבוך זצ"ל, נערך עצרת חיזוק לחיזוק לימוד התורה בימי שישי ושבת בהיכל ישיבת "כנסת יצחק" – חדרה קריית ספר, שם משמש בנו הגאון רבי אלכסנדר שטרנבוך שליט"א בראשות הכולל לאברכי ובוגרי הישיבה.

בשבוע שעבר הגיע ראש ישיבת "כנסת יצחק" הגר"ט נוביק שליט"א, למעונו של מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א לבקשו שישא דברים בהיכל הישיבה. לשאלת הראב"ד על איזה עניין רואה ראש הישיבה צורך מיוחד לחזק את כלל בני הישיבות, השיב ראש הישיבה כי לאחר תקופה של כמה חודשים של לימוד התורה בהיכלי הישיבות בימי שישי ושבת, מורגש כעת הצורך לעודד ולחזק את הבחורים להמשיך בלימודם למרות הקשיים המצויים בימי שישי הקצרים של החורף.

מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א שהגיע למסור שיחת חיזוק בהיכל הישיבה במודיעין עילית, הרחיב בעניין מעלת לימוד התורה בימי שישי ושבת, והעתיק את שמועת רבותיו מרנן הגרי"ז מבריסק והגרא"ז מלצר זצ"ל בעניין.

בתמליל משיחתו שהגיע לידי 'חדשות JDN' אמר הגר"מ שטרנבוך: "שמעתי מהגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל שהעולם תמהים ושואלים במה נגרע חלקינו היום שאין יוצאים מאיתנו גדולי תורה בשיעור קומה כדרך שיצאו מתלמידי ישיבת וואלז'ין".

"אמנם נתבונן בסדר קביעות לימודם של בני ישיבת וואלז'ין ונראה איך נראה המצב כיום ונבין את יסוד החילוק, בוואלזי'ן המתמידים הבינונים למדו לפחות שש עשרה שעות, ועכ"פ לא פחתו מארבע עשרה שעות, וסדר זה היה בכל יום לרבות ימי שישי ושבת, ולא היו נוהגים בשום נסיעות הביתה וגם לא אחת לכמה חודשים, ולא ידעו שם כלל בין בזמנים מהו, לא ניסן ולא אב ולא תשרי, ומאחר שלמדו בלא שום הפסק והיסח הדעת ברציפות לכן יצאו מהם גדולי תורה"

"אבל בימינו, כמה שעות מבטלים בידיים במשך היום, שליש מהשבוע – שישי ושבת מתבטלים מהסדרים הקבועים, ומה עוד שכבר מיום חמישי מתחיל הביטול תורה של סוף שבוע ונמשך עד תחילת שבוע הבא, ומלבד זאת גם יוצאים מחוץ לישיבה מפעם לפעם, וגם יוצאים לבין הזמנים באמצע השנה כמה פעמים, וכי יש עוד מקום לתמוה על שאין בינינו גדולים בתורה, והרי לא לומדים ברציפות, וזהו הטעם שאין צומחים היום גדולי תורה".