חברי מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס בראשות מרן רה"י הגאון רבי שלום כהן במכתב מיוחד לציבור: "כמה נפשות נלקחו בעוה"ר בזמן האחרון במגפה הנוראה הזו, ושומה עלינו לחזק יותר את שמירת הכללים וההגבלות של אנשי הרפואה"

בקריאת קודש מיוחדת המתפרסמת בביטאון 'הדרך' מורים חברי מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס בראשות מרן רה"י הגאון רבי שלום כהן שליט"א להישמע להוראות ולהנחיות מפאת הסכנה. עוד הם מורים כי "אין לקיים סדרים המוניים וכל אחד יערוך ליל הסדר בביתו עם משפחתו המצומצמת".

תחת הכותרת "עם ה' חזקו ונתחזקה", כותבים חברי המועצת: "אל ציבור היראים בני התורה, ה' עליהם יחיו, עומדים אנו בימים אלו בשעה קשה לעולם כולו, ובפרט לעולם התורה שנעל את שעריו והיכלי התורה והתפילה נסגרו על מנעול ובריח, ובתי הכנסת ובתי המדרש שוממים וריקים מחמת הנגיף המציק המאיים על שלומם ובריאותם של יושבי העולם כולו".

"כחרדים לדבר ה' אמונים אנו על מצוות התורה ושמירת גדרי הבריאות, כנאמר 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם', וכמה נפשות נלקחו בעוה"ר בזמן האחרון במגפה הנוראה הזו, ושומה עלינו לחזק יותר את שמירת הכללים וההגבלות של אנשי הרפואה".

"ודעתנו כבר נאמרה ונתפרסמה ברבים, לפיה יש לציית להוראות, שלא לצאת מהבית כי אם לצורך גדול ושלא לקיים תפילות ברבים, כיוון שזו סכנה גדולה שיכולים לחלות אחד מרעהו, ועל זה אמרו חז"ל "אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון ליבו לשמים".

כאן יוצאים חברי המועצת בהוראה מיוחדת לקראת ליל הסדר: "ועל של עתה באנו – עם התקרב ליל הסדר, בו אנו מצווים על "והגדת לבנך", ואע"פ שהורגלנו מהעבר לקיים לילה גדול זה בחיק המשפחה המורחבת, אמנם עתה עם דבר הסכנה הכרוכה בכך, מורים אנו ומצווים את דעתנו דעת תורה, שלא לקיים סדרים המוניים וכל אחד יערוך ליל סדר בביתו עם משפחתו המצומצמת, ולא יתארחו איש אצל אחיו ובן אצל אביו. כמובן הדבר, כי אם בעזר ה' תהיה ישועה כבר בימים הקרובים, אולי ישונה הדבר ונוכל לחזור ולהתנהג כבימים ימימה".

את מכתבם המיוחד חותמים מרנן ורבנן חברי מועצת חכמי התורה שליט"א בברכה שכולנו זקוקים לה בימים טרופים אלו: "ובימים אלו של גאולה, נזעק ונבכה לא-ל חי שימהר ויחוש לגאלנו וירפא לכל חולי עמו ישראל. ובזכות שמירת הבריאות נזכה כולנו לחיים טובים ארוכים, ויקויים בנו הכתוב "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך", וכימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות במהרה בימינו".