כל דבריהם שלהבת קודש
ואל תסור מכל אשר יורוך ימין ושמואל