לראשונה אנחנו חושפים כאן את כל הסודות הטמונות ב'אגרת הקודש' אשר כל מי שקרא אותו בשואה - חייו נצלו!!!! כך סיפר השבוע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א

בוודאי קבלתם הרבה סגולות להינצל מהקורונה. אבל יש משהו אחד שאתם חייבים לדעת, כי זה רק פעם אחת בשנה, ורק בערב פסח!!!

לראשונה אנחנו חושפים כאן את כל הסודות הטמונות ב'אגרת הקודש' אשר כל מי שקרא אותו בשואה – חייו נצלו!!!! כך סיפר השבוע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א

הקדישו דקה או שתיים כי החיים שלכם יכולים להיות תלויים בזה.

מה סוד האגרת? מה ההבטחה הטמונה בו? מי היה רבי שמשון? ומה זה קשור אלינו?

כל הסודות בשורות שלפניכם:

לפני כמה שנים חי רבי שמשון?

רבי שמשון מאוסטרופולי חי לפני כארבע מאות שנה. הוא נולד בקוריץ שבפולין (היום באוקראינה) בשנת ה' אלפים ש"ס.

היכן קברו?

רבי שמשון נקבר בעיירה אוסטרופולי שבאוקראינה.

מהו הויכוח שהיה לרבי שמשון זיע"א עם הסטרא אחרא?

הרמח"ל בספרו “דרך עץ החיים" מתאר ויכוח בין רבי שמשון לסיטרא אחרא. רבי שמשון ידע על הגזרה העתידה לבוא וניסה לבטל אותה, וכך כותב הרמח"ל:

"כשהיתה הגזירה, רחמנא ליצלן, בשנת ת"ח, השביע הרב הנזכר למעלה ושאל אותה: על מה ולמה את מקטרגת על עמנו בני ישראל יותר מכל האומות? והשיבה לו: יתבטלו מכם שלושה דברים אלו ואחזור מקטרוגי, ואלו הם: שבת, ומילה, ותורה. מיד השיב לה הרב הנזכר למעלה, יאבדו הם כהנה וכהנה – ואל תתבטל אות אחת מתורתנו הקדושה, חלילה.

כיצד התגלה סוד האגרת?

הוא מעיד על עצמו שהסוד נתגלה לו בחלום הלילה בנפול תרדמה על כל האנשים.

מהי אגרת הקודש שנמסרה ממנו?

האיגרת היא מילים של אש, מכתב שכתב רבי שמשון ובו הוא מגלה סוד נורא איך להבין את דברי האריז"ל על עשרת המכות.

מה המקור ממנו קיבלנו את אגרת הקודש?

האיגרת מופיעה לראשונה בספר “חסד לאברהם" שחובר על ידי רבי אברהם אזולאי זקנו של החיד"א.

מה תוכן אגרת הקודש?

באיגרת מפרש רבי שמשון סוד סתום משמות המכות והעונשים שניתנו למצרים. הוא מראה איך הקב"ה מקדים רפואה למכה ואותם מלאכי חבלה שהיכו את מצרים הם סוד הגאולה העתידה לבוא במהרה בימינו.

איזה יום בשנה מסוגל ביותר לקריאתה?

בערב פסח, כמו שכתב בעל האגרת: “אפילו פעם אחת בשנה וביותר בערבי פסחים."

מהי הסגולה הנוראה הטמונה באיגרת?

כך כותב רבי שמשון בסוף האיגרת:

“כל המעיין בסוד נפלא ונורא הזה על מכונו… מובטח שהוא ניצול כל אותה השנה מכל מכשול ומיתה משונה. ואל ימשלו בו אויביו, וכל שונאיו יפלו תחתיו, ובכל אשר יפנה יצליח וישכיל אמן סלה."

לפני שאתם בעצמכם קוראים את אגרת הקודש המודפסת בכל ההגדות של פסח, >>> לחצו כאן <<< ושלחו את שמותיכם להיות מובטחים כל השנה