בלימוד תורת הרשב"י ניתן לפעול ישועות אצל הרשב"י כמו בכל שנה! הָעֵצָה הַמוּבְחֶרֶת לְהַצָלָה מְהַמַגֵיפָה הַנוֹרָאָה: לימוד הזוהר הקדוש

בס"ד

לקראת ל"ג בעומר תש"פ גדולי וצדיקי הדור שליט"א הורו לרבני מרכז 'מתוק מדבש' לפרסם את הצעתם כי כל הלומד בספר הזוהר הק' יחשב לו כמי שהשתטח על הציון הק'  שליח מיוחד יעתיר בציון הרשב"י על כל הרוכשים סטי"ם זוהר*** הָעֵצָה הַמוּבְחֶרֶת לְהַצָלָה מְהַמַגֵיפָה הַנוֹרָאָה: לימוד הזוהר הקדוש הוא סגולה מאז ומקדם לביטול גזירות קשות *** במרכז העולמי "מתוק מדבש" יוצאים השנה במבצע מיוחד ונדיר: כל מי שיזמין לקראת ל"ג בעומר סט זוה"ק עם הפירוש "מתוק מדבש" יקבל שי יוקרתי  הספר תהלים המפואר מתוק מדבש

בימים אלו, כאשר בני ישראל, לצערינו, יושבים סגורים ומבודדים, לרגל המצב הקשה השורר בעולם כולו, כפי הנראה לעת עתה לא תתקיים השנה העליה ההמונית וההיסטורית ביום הגדול ל"ג בעומר לאתרא קדישא מירון מקום מנוחתו כבוד של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זי"ע כנהוג בכל השנים, וזאת מחמת המגיפה המתפשטת כאשר רבים חללים הפילה ה' ירחם עלינו.

המונים תמהים ושואלים: מה יהיה השנה? איך נוכל בלי להיפגש עם רבּי שמעון? לפעול ישועות ולהעתיר על ציונו.

רבני מכון "מתוק מדבש" להאדרת והפצת הזוהר הקדוש מגיעים עם מיזם חדשני ותועלתי. לנגד עיניהם ניצבים ועומדים הכרעתם הברורה להם העניקו השנה גדולי וצדיקי הדור שליט"א מכל החוגים והעדות כי השנה יתחזקו בית ישראל בכל אתר ואתר ביתר שאת בלימוד תורתו הבהירה של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זי"ע וזה יחשב לכל הלומדים כמו שהשתטחו על ציון קדשו, ואף יהיה ניתן לפעול ישועות לרוב כמדי שנה בשנה.

כאן יודגש מה ששח מרן פוסק הדור הראב"ד רבי משה שטרנבוך שליט"א בזה הלשון: בנידון שאלתו השנה שכפי הנראה נועלים הדרך ואי אפשר לבוא למירון ביום הילולא של רשב"י נראה אם לומד ומעיין בזוה"ק שפתותיו דובבות וזוכה לקבל אורו ממילא ויקדים ויאמר הריני לומד לעשות נח"ר להבורא יתברך שמו ולעילוי נשמת רבי שמעון בר יוחאי וינדב לעילוי נשמתו לצדקה ויהיה בזה תיקון גדול.

הגאון הצדיק המקובל רבי דוד חי אבוחצירא שליט"א

היות שהשנה אי אפשר לעלות למירון להשתטח על ציון הרשב"י.

ע"י לימוד ספרו הזוהר הקדוש לכבוד נשמת הרשב"י הקדוש יחשב כהשתטחות על הציון הקואפשר לפעול בזה את כל הישועות הנצרכות.

כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א בהוראה מיוחדת: "היות שהשנה אי אפשר לנסוע למירון להשתטח על הציון הק' ע"י נתינת צדקה לעילוי נשמתו ולימוד תורתו הק' זה יחשב כהשתטחות על הציון הק' ואפשר לפעול בזה את כל הישועות הנצרכות.

להצעה ברוכה זו נרתמים ראשי הנהלת מרכז מכון "מתוק מדבש" השוקדים זה שנים ללא לאות להפצת מעיינות חכמת הזוהר והבאת דבר ה' אל רבבות ישראל, בחיזוק ועידוד הלימוד התמידי בספר הזוהר הקדוש, באמצעות מגוון פעולות שונות, ביניהם: התייסדות סדרת כוללים העוסקים במשנת הזוהר; הרצאת  שיעורים תמידים כסדרן בספרי הזהר הק' עם פירושו הגדול והנערץ; מסגרות שיעורי לימוד שונים בספרי תורת הח"ן; מסירת דרשות ושיעורים, הרצאות ושיחות בספר שער הכוונות, אוצרות חיים וכדומה בעיון עמוק; היכלי 'כוללי ערב'; 'כולל חצות' בהם עוסקים ת"ח מופלגים בתורת הקבלה והסוד, בשעות הקטנות של הלילה עד לתפילת שחרית כותיקין. להזמנת סט לחצו כאן>>>

בשורות שלפנינו נביא בזה דברי חיזוק והתעוררות מגדולי וצדיקי הדור זי"ע מכל חוגי ועדות ישראל בחשיבות ומעלת לימוד ספרי הזוהר הק' המטהר את הנפש ומעלה אותה לגבהים רוחניים עצומים ואדירים לאין שיעור ולאין ערוך.

ההוגה בתורת רבי שמעון כמשתטח על הציון

לעיני גדולי ומאורי הדור צוטטו דברים מעניינים, וביקשו לעורר את הציבור הרחב עם דברים הנוקבים של האי קדוש ישראל מרנא ורבנא הס"ק מטשערנאביל בעל המאור עינים זי"ע ועכ"י הכותב בספרו הק' בזה הלשון: "…לכך אמרו חז"ל הק' שפתותיו דובבות בקבר שאפשר לומר כי זה בחי' השתטחות על קברי הצדיקים כי דבורי הצדיק שם הוא קבור וטמון החיות שלו כאמור וזה הלומד בהכנסו עם החיות ומוחין שלו לתוך החיות ומוחין של הצדיק שטמן בדבריו נקרא אתדבקות רוחא ברוחא ושפחותיו דובבות בקבר כנודע זה מדברי ה'בעש"ט נשמתו בגנזי מרומים ונקרא בחי' זו השתטחות על קברי הצדיקים. (מאור עינים ליקוטים מס' שבת בהתחלה)

לפנינו מספר ציטוטים מרבותינו הגדולים גדולי וצדיקי הדורות זי"ע בחשיבות ומעלת לימוד הזוה"ק.

ראשונה בחרנו להביא מדברי אור העולם הרב הקדוש והנורא קדוש ה', רבי נחמן מברסלב זכותו יגן עלינו שהפליג רבות בחשיבות לימוד ספרי הזוהר הק, וזה לשון קדשו:  להזמנת סט לחצו כאן>>>

"ספר הזוה"ק והאר"י ז"ל שחברו הרשב"י והחבריא ז"ל ברוח הקדש ועל פי אליהו ז"ל, כל דבריהם מקובלים איש מפי איש עד משה רבינו ע"ה, ומה שחדשו בהם היה ברוח הקודש במדרגה גבוה מאד, ומחזקין ומקימין מאוד את אמונתינו הקדושה שהתחילה מאברהם אבינו עליו השלום וכו' ומזרזים מאלקים תורת משה רבינו בכל פרטיה ודקדוקיה… (חיי מוהר"ן אות תח)

הלימוד מקרב את הגאולה

גם הכהן הגדול מאחיו גדול הדור האחרון, אשר על פיו יסעו כל בית ישראל בכל אתר ואתר בעולם היהודי, ה"ה, מרן הסבא קדישא רבי ישראל מאיר הכהן מראדין בעל ספרי החפץ חיים זי"ע היה מעורר תמיד את תלמידו ללמוד בספר הזוהר הק' והיה מרחיב רבות במעלת לימודה המקדשת את האדם ביותר, וכפי שהעיד על כך תלמידו הגדול הגאון הצדיק המפורסם ר' שלמה בלוך זצ"ל בשם מורו ורבו החפץ חיים זי"ע "על לימוד הזוה"ק אין שום הגבלות, כי רובו מדרש!" – ואף העיד כי "החפץ חיים היה מעורר פעמים רבות שילמדו מידי שבת את הזוהר הק' של אותה הפרשה" – בהדגישו – "ואפילו בחורים!".    להזמנת סט לחצו כאן>>>

מרן החזון איש זי"ע: לשון הזוהר מעורר את כולם

כך גם רבן של ישראל, גאון דורנו, רבינו הגדול מרן החזון איש זי"ע היה מעודד את לימוד ספר הזוהר הק' כספר מוסר המעורר את האדם ליראת ה' טהורה ומקרבו לבוראו ית' שמו.

וכן הובא בספר מעשה איש (עובדות והנהגות מחיי רבינו מרן החזון איש זי"ע – חובר ע"י הרה"ג ר' צבי יברוב שליט"א)

"מרן זי"ע היה נוהג ללמוד את הזוהר הק' בחברותא עם בן אחותו הגאון ר' שמריהו גריינימן זצ"ל ואף הורה לשואליו ללמוד את הזוהר הקדוש כספר מוסר, כשהוא אף התבטא פעם: "לשון הזוהר הקדוש מעורר יותר מכל מאמרי חז"ל".

הגה"צ המקובל רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א אף כתב במכתב מיוחד בזה"ל: "ואקרא בקול גדול לבני תורה ויראי השם, לקבוע לימוד של עמוד יומי בספר הזוהר הקדוש חק ולא יעבור, כדי לטהר את הנפש ולהחיש את גאולתינו ופדות נפשינו.

 

הגה"צ המקובל רבי יעקב משה הלל שליט"א ר"י אהבת שלום כתב: "ידוע ומפורסם גודל ערך הלימוד בסתרי תורה תורה ובפרט בדורות אלו האחרונים אשר בסגולת העסק בהם תבוא הגאולה וכהבטחת הרשב"י (רעיא מהימנא נשא קכ"ד:) דבדא יפקון מן גלותא וברחמי.

מכל אלו אנו נמצאים למדים בבירור כי לימוד ספר הזוהר הק' אינה נחלת יחידי סגולה או מקובלים הנמצאים ברום המעלה ושרויים בספירות העליונות, אלא זהו מחובתו של כל אחד ואחד ללמוד בספר הק' הזה המעורר את האדם לבוראו ולשוב אל אביו שבשמים.

ההוגה בזוה"ק – מבטל מעליו גזירות קשות

השנה יש לה ללימוד הזוהר הק' חשיבות וענין מיוחד, שכן ידוע מצדיקי אמת זי"ע שלימוד הזהר הקדוש מציל מגזירות רעות וקשות ה' ירחם.

מי לנו גדול מהאי קדוש ה', אסקפלריא המאירה, הרב הקדוש המפורסם רבי פנחס מקוריץ זי"ע מגדולי תלמידי אור שבעת הימים מרנא הבעש"ט זי"ע שכתב שלימוד בספר הזוהר הק' מצלת את האדם ומשפחתו ממגפה ושערורות. (אמרי פנחס)

כך גם נודע מכתבם של גדולי רבני ירושלים זצוק"ל משנת תרפ"א שכתבו בזה הלשון: "כבר ידוע לכבודם מעלת לימוד הזוהר הקדוש אשר הוא מבטל כל מיני פורעניות וגזרות קשות ורעות ומותנא וחרבא וביזה מעלמא.

בקריאתם של גדולי ירושלים זי"ע אף נכתב: "קודם הלימוד יאמר: הרי אנחנו לומדים בספר הזוהר הקדוש לעילוי שכינת עוזנו ולהרים קרן מזל ישראל ולסתום פי כל הצרים אותנו עליונים ותחתונים ולהחזיר העטרה ליושנה ויאמר די לצרותינו וישראל ישכון לבטח אמן כי"ר.

החיבור האדיר "מתוק מדבש"

יש כאלו האומרים לנפשם, מה לנו וללימוד הזוהר הק' שקשה להבין זאת בגין המילים הקשים והבלתי מובנות לרבות מושגים בלתי נודעים וכו', וכי הדבר רחוק מאתנו… אולם בדורנו אנו קבלנו מענה ברור לכך, בדמות הביאור הנפלא והיחודי "מתוק מדבש" המקיף את כל דברי הזוהר הק' מהחל ועד כלה, עד כי דברי הזוהר הק' נהיו בגדר "שווים לכל נפש", והדברים נהיו קרובים אלינו ביותר.

המפורסמות אינן צריכות ראיה, אודות מעלתה היחודית של הפירוש "מתוק מדבש" שחיבור האי גברא רבה, חסידא ופרישא, צדיק נשגב, הגאון הצדיק רבי דניאל פריש זצוק"ל מגדולי המקובלים בדור האחרון שהשקיע עשרות שנים מתוך מטרה של זיכוי הרבים בפירוש נפלא המבאר כל מילה ומילה בזוהר הק' למען ירוץ עין הקורא בו.

בשפתי צדיקים תתברך

גדולי וצדיקי הדור זי"ע ולהבלחט"א כבר הפליגו והרבו בשבח הפירוש הנפלא המאיר את עיני ישראל בתורת הרשב"י זי"ע.

לפנינו מספר ציטוטים מדבריהם אודות מעלת החיבור הכביר.  להזמנת סט לחצו כאן>>>

זקן המקובלים הגאון הצדיק ר' יצחק כדורי זיע"א כתב במכתבו: "וכי יהיה זה הפירוש "מתוק מדבש" שוה לכל נפש, הן לאלו שנכנסו קצת בפרדס הח"ן, והן לאלו הותיקים הלומדים את הזוה"ק בעומק סודותיו, וכולם ימצאו בו פירוש ברור לפי רוחם וחפצם…

כך גם רבן של ישראל מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל כאשר הובא הספרים לידו ולאחר שעיין בו ממושכות התפעל מעוצמת הספרים ואמר: "ב"ה כי זכה דורנו, לספר קדוש זה שחובר על ידי המקובל הגה"צ ר' דניאל פריש זצוק"ל ואשרי הזוכה ללמוד בו המזכה לעליית רוחו ונשמתו… (מתוך הדברים שמסר לעסקני 'מרכז מתוק מדבש').

ואילו פוסק דורנו ועמוד ההוראה הגאון האדיר בעל שבט הלוי זצ"ל כתב במכתבו להגה"צ המחבר זצ"ל בזה הלשון: "איברא היות ראיתי שכבוד המחבר הצדיק הזה כבר מוחזק בספריו הקודמים 'מתוק מדבש' פי' על זוה"ק עה"ת, וגם ספרו אוצר הזוהר של ערכי זוה"ק, וגדולי צדיקי ירושלים תו"ב משבחים שבחיה ושופריה, גם אני מצטרף בהדייהו לחזקו ולאמצו…

שר התורה, רשכבה"ג מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א גם יצא במכתב נדיר אודות חשיבות הספרים "מתוק מדבש" וכה כתב במכתבו: …מעלת הזוה"ק היא אפילו באמירת המילים וכ"ש כעת שיש פירוש נפלא כזה מתוק מדבש שיכולים להבין דברי הזוהר..

כעת לרגל המצב התייחס מרן שר התורה שליט"א ואמר וודאי יש ענין לשכנע את הציבור במיוחד השנה שלא ניתן לעלות להר מירון בל"ג בעומר, לרכוש את הזוהר הקדוש מתוק מדבש שילמדו ויבינו מאמרי התנ"א הקדוש רשב"י ויהיה במקום השתטחות על הציון ויזכו לברכה והצלחה.

הגאון הצדיק המקובל רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א יצא מגדרו בדברים ברורים ונוקבים לאור המצב ואמר בזה הלשון: זה וודאי ברור חז"ל אומרים כל הלומד מאמר של הצדיק שפתותיו דובבות בקבר דהיינו שהצדיק מקבל עי"ז חיות כאילו הוא חי עכשיו, והעיקר להיות דבוק לצדיק ולהגיד בחיות דקדושה מאמריו הק' וזה בוודאי ענין של השתטחות על קברי צדיקים ואפילו יותר מזה !!

כי בדברי הצדיק התנא הקדוש רשב"י שם חיותו וזה נקרא השתטחות על קברי צדיקים, ובפרט כהיום שיש פירוש כזה נפלא מתוק מדבש, ועל ידי לימוד זה אפשר לפעול כל הישועות ונמתק כל הדינים.

בהזדמנות אחרת הוסיף ואמר בחשיבות הספרים שכמו שהתבטא ואמר בזמנו הרה"ק ר' פנחס מקוריץ זי"ע שהוא מודה לה' שנולד לאחר התפשטות אור הזוהר הק' בעולם 'כי זה מחזיק אותו ביהדות', כך על דרך זה התבטא הגה"צ המקובל שליט"א כי הוא מודה לה' שזכה לראות ולחיות בעת כזאת שנתפשט הספה"ק 'מתוק מדבש' בעולם…

לסיום, נביא בזה קטעים ממכתבו של המקובל הגאון הצדיק חכם יעקב הלל שליט"א ראש ישיבת חברת אהבת שלום בעיה"ק ירושלים שכתב כדברים הללו: "באתי בשורותי אלו לברך ברכת הנהנין על הספר החדש והחשוב "מתוק מדבש" פירוש מספיק על הזוהר הקדוש, מלוקט מחיבורי  המפרשים בטיב טעם ודעת.

"והנה התועלת והנחיצות של פירוש כזה הוא גדול מאד וכידוע לכל מי שזכה לעיין בחיבור הזוהר הקדוש… לכן אין ספק שחסד גדול זכה לעשות עם הלומדים לאסוף הכל בסדר נאה ומקוצר כשולחן הערוך, והכל מתוקן לסעודה…

המפעל הכביר "מתוק מדבש"

מפעל כביר זה אותו ייסד הגה"צ רבי דניאל פריש ממשיכים בעוז ובתעצומות רבני המכון לממש את רצונו העז של הגה"צ זצ"ל ולהגשים את רעיוניו להמשיך ביתר שאת במפעל חייו. כאשר במרוצת השנים האחרונות בהתמדה רצופה עומדים הם על המשמר בהפצת אור הזהר הקדוש וכתבי האר"י הקדוש ז"ל. להזמנת סט לחצו כאן>>>

רבני המכון לא נחים ולא שוקטים. מתעלים ומוספים המה כהנה וכהנה בבחינת מוסיפין והולכין כדעת בית הלל. ביגיעה רבה הם מוציאים לאור ספרי הזהר המבוארים לצד ספרי פירוש וביאור בתורת הקבלה במשנת האר"י הקדוש ותלמידיו זי"ע. בשנים האחרונות אף עמלו בכל כוחם ובכשרון ברוך על הפקת והאדרת ספרי אוצרות חיים שער הגלגולים שער הכוונות וכדו', כאשר ספרים מפוארים הללו התקבלו בהערצה נדירה ובהערכה גדולה בקרב המשכילים והמעמיקים בתורת הקבלה והסוד.

מבצעים מיוחדים להשנה:

מהנהלת המרכז העולמי "מתוק מדבש" נמסר כי על פרטי המבצע הגדול השנה הוא שכל המזמין סט לקראת ל"ג בעומר יקבל הספר תהלים המפואר מתוק מדבש  במתנה.

בשמחה הכריזו ראשי הנהלת מכון "מתוק מדבש" על מבצע נדיר למאות אלפי בני ישראל, לאלו אשר ישקדו ויתמידו ביום ההילולא ל"ג בעומר למשך רבע שעה לפחות בספרי הזוהר עם הפירוש המיוחד מתוק מדבש', יכנס מיידית להגרלה ענקית של סט זוהר הקדוש עם פירוש 'מתוק מדבש' להרשמה נא לשלוח פרטים שם ומשפחה ומ"ז וטלפון  בפקס 02-5023251 או באימייל m025022233@gmail.com או לחצו כאן>>>

מציינים עוד ראשי המכון: בעזרת השם יהיה שליח מיוחד צדיק ויר"ש מרבים מטעם מרכז מתוק מדבש שיזכיר על הציון הק' את שם המבקש עם פרטי הבקשה. הזמינו את האוצר אל לביתכם, ובכך מובטחת לכם ההצלה והרפואה לכל בני הבית!

שמעו ותחי נפשכם!