מרן שר התורה הגר''ח קנייבסקי שליט''א כתב מכתב מיוחד לקראת החזרה לבתי הכנסת, בדבריו הוא עומד על כך שאין להיכנס לתפילה עם פלאפון שאינו כבוי. ראש הישיבה הגרי''ג אדלשטיין הוסיף בכתב ידו: "כמו''כ יש ליזהר מלדבר דברים בטלים"

לקראת החזרה לבתי הכנסיות מתפרסם הבוקר (שלישי) מכתב מיוחד ממרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א בו הוא כותב כי יש להתחזק בכיבוי הפלאפונים קודם הכניסה להיכל בית הכנסת, בדבריו מוסיף שר התורה באופן נדיר על סיבת סגירת בתי הכנסת "ונראה זהו אות מן השמים בעוון שמזלזלין בקדושת בית הכנסת בזה שבשעה שמתפללים הפלאפונים פתוחים ומדברים בהם".

במכתב מיוחד ונדיר המתפרסם הבוקר כותב מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א: "בס"ד כ"ד אייר ל"ט למטמונים תש"פ, אל כבוד הרבנים הגאונים וגבאי בתי כנסיות שבכל אתר ואתר, ה' עליהם יחיו. הנה בעוונתינו הרבים כבר כמה שבועות שנגרשנו מבתי כנסיות ובתי מדרשות כעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו, ונראה שזהו אות מן השמים בעוון שמזלזלים בקדושת ביהכנ"ס בזה שבשעה שמתפללים הפלאפונים פתוחים ומדברים בהם והוי זלזול גדול בתפילה ובקדושת ביהכנ"ס שלא שערום אבותינו מעולם והוא נגד ההלכה בשו"ע או"ח קנ"א ובזוה"ק ויקהל דף ר"ה ב' איתא דברים נוראים בזה".

"ולכן יש לתקן תקנה קבועה שאיסור חמור להכנס לביהכנ"ס להתפלל עם פלאפון שאינו כבוי וכל זמן התפילה הוא מנותק, ועל הגבאים מוטל האחריות להזהר ולהזהיר בזה חק ולא יעבור. גם מן הראוי כשנזכה במהרה לחזור לבכנ"ס שהרבני ביהכנ"ס יחזקו ויעוררו ויאמרו דברי חיזוק בגודל האיסור החמור בזלזול קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות".

בסיום מכתבו כותב שר התורה: "ובזכות שנקבל ע"ע דברים אלו יחזירנו המקום במהרה לעבודתו בבתי כנסיות ובתי מדרשות ברוב עם ויקבל תפלתינו באהבה וברצון".

למכתב צירף את חתימתו מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א, כשהוא מוסיף בדברי חיזוק: "כמו כן יש ליזהר מלדבר דברים בטלים בבית הכנסת".