כמו שהצדיקים אמרו שלפני ביאת משיח לא יישאר לנו כלום חוץ מצעקה בכי תפילה ותחנונים .