אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שאלו הם רבותינו ומאורינו!
מרן גאון ישראל הגר"י זילברשטיין שליט"א שמשפיע על הדור כולו בהודו והדרו, תורתו ויראתו!
לאורו ניסע ונלך! עדי ביאת גוא"צ בב"א!