הוא היה תלמיד חכם שישב ולמד בשקידה עצומה כל יום בבית מדרש ושימש הרבה תלמידי חכמים במסירות והכנעה עד שמן השמים זיכוהו להתקרב לבית רשכבה"ג מרן שה"ת שליט"א והיה ניכר עליו בדיבורו ובמעשיו דביקות הנפש בתורת מרן שליט"א