זהו העולם רשמית השתגע אם הגדולים אומרים ככה זה גזרה!!!\
החיסונים סכנתתתתת נפשותתתתתתתתת