Yaakov Naumi/Flash90

ראש הישיבה על הממשלה החדשה: "רוצים גזירות להעביר על הדת"

מרן ראש הישיבה הגרי''ג אדלשטיין שליט"א תקף בשיחתו השבועית את הקמת הממשלה החדשה בראשות בנט ואמר כי הם רוצים להמיט גזירות חמורות על הציבור החרדי. ראש הישיבה קרא להתחזק בתורה ומידות טובות נוכח הממשלה החדשה
 • בעת נעילת שער: הדבר היחיד שישמור עליכם בחתימה

  תוכן מקודם

 • קיום מצוות שמיטה בהידור: לא שכירות. לא שותפות. בעלות אמיתית!

  תוכן מקודם

 • "הנני מכירות הרבה שנים שהוא פך שמן טהור ועדיו לגדולות

  תוכן מקודם

 • "אמא, מי יברך אותנו בערב יום כיפור?" יתומי משפחת טימסיט מסרבים להינחם

  תוכן מקודם

בשיחתו השבועית התייחס מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א להקמת הממשלה החדשה בראשות נפתלי בנט ומפלגות השמאל ותקף אותה באומרו כי הם רוצים להעביר גזירות על הציבור החרדי. ראש הישיבה אף ציין מספר נקודות בהם צריך להתחזק מחשש לגזירות הממשלה החדשה.

בדבריו שפורסמו הבוקר בעיתון 'יתד נאמן' אמר מרן ראש הישיבה, "אנחנו אומרים כל יום אלו דברים שאין להם שיעור, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, תלמוד תורה כנגד כולם, תלמוד תורה כנגד כולם, פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא".

"מה הפירוש? עולם הבא זה מובן, אבל פירותיהן, הפירות של הקרן, הרי הקרן זה עולם הבא, והעולם הבא זה תענוגים נפשיים, רוחניים, של הנשמה, שזה עין לא ראתה, אין לנו מושג, והנביאים גם לא ידעו מה זה העולם הבא, וזה פירותיהן, מה זה פירותיהן? מה הקשר עולם הזה עם עולם הבא? פירותיהן בעולם הזה?".

ראש הישיבה הסביר כי, "הפירוש הוא, עולם הזה כזה שזה נותן עולם הבא, כי צריך אמצעים, לעולם הבא צריך מעשים טובים, תלמוד תורה כנגד כולם אבל צריך [גם] עוד הרבה מעשים טובים חוץ מתורה".

"אז צריך כוח לעשות את המעשים הטובים, צריך עולם הזה, צרכים גשמיים צריכים בשביל לזכות לעולם הבא, אז זה הפירותיהן בעולם הזה, על תלמוד תורה, אם אדם עוסק בתורה כהלכות תלמוד תורה, עוסק בתורה כמו שצריך, ויוצא ידי חובתו".

"כל אחד לפי כוחו כמובן, כל אחד לפי כוחו, לקיים הלכות תלמוד תורה, אם הוא מקיים את הדין של תלמוד תורה, אז יש לו צרכי העולם הזה בשביל שיוכל להמשיך הלאה לקיים תורה ומעשים טובים, זה הפירותיהן בעולם הזה".

עוד אמר מרן ראש הישיבה, "והקרן קיימת לעולם הבא, העולם הבא זה עין לא ראתה, והעולם הזה – כך מסתבר, זה הפשט מסתמא, זה מסתבר שזה הפשט, שעולם הזה זה שכל הדברים הנצרכים בשביל המעשים הטובים ובשביל התורה, הוא מקבל את זה בזכות התורה".

"זה מה שהגמרא אומרת הבא ליטהר מסייעין אותו, הבא ליטהר, ויש על זה פסוק, הבא ליטהר, יש דרשה על זה בגמרא, הבא ליטהר מסייעין אותו, הבא ליטהר. הוא רוצה לעשות מה שהוא חייב, טהרה, טהרת הלב, לב טהור, אז מסייעין אותו, נותנים לו סייעתא דשמיא שיוכל לקיים, להמשיך את המעשים הטובים כמו שצריך".

בשיחתו השבועית המשיך מרן ראש הישיבה לבאר, "וזה המשנה בפרקי אבות, המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, מקבל עליו עול תורה, אז אין משהו אחר, אין קשיים אחרים".

"אם הוא מקבל עול תורה וזה הקושי שלו, זה הפעילות שהוא עושה, כמו עול, עם כל הכוחות, מה ששייך בכל כוחו כמה ששייך כמו עול – שהוא מוכרח ועושה את זה, אז אין קשיים אחרים, מלכות ודרך ארץ, מה שצריך פרנסה, דרך ארץ זה הפרנסה, ומלכות זה סתם מה שהמלכות דורשת מאנשי המדינה, אז הוא פטור, מעבירין ממנו, כי הוא עסוק ויש לו עול אחר, עול תורה".

"ועול תורה זה כל אחד לפי כוחו, כל אדם מה שיש בכוחו לעשות, כל אחד, כמה זמן, כמה ומה ללמוד, יש מקרא, משנה, גמרא, ויש לחדש חידושי תורה, יש הרבה מדרגות, אז כל ענייני התורה, העול תורה ששייך לו".

עוד אמר מרן ראש הישיבה, "בתורת הבית של החפץ חיים יש, נדמה לי ששם הוא מדבר איך לעשות סדר היום כזה לנצל את כל היום שלא יהיה ביטול תורה, אז אין קשיים אחרים, אם הוא מקבל את הקושי הזה של עול תורה אין קשיים אחרים. זה המציאות".

כאן התייחס מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א להקמת ממשלת השמאל בראשות נפתלי בנט ואמר כי, "עכשיו ידוע המצב שיש ממשלה חדשה, שיש להם כוונה, ואומרים את זה בגלוי, שהם רוצים גזירות להעביר על הדת".

"הם רוצים גזירות, דברים כאלה, על דיני התורה, לא לפי דיני התורה. ככה זה התכנית, אז מה עושים? מה העצה? זה תלוי בזכויות! כשיש זכויות אין הפרעות, כשיש זכויות, הבא ליטהר מסייעין אותו, כשיש זכויות אין הפרעות".

ראש הישיבה קרא להתחזק נוכח הממשלה החדשה ואמר כי "אז זה תלוי עכשיו מה יהיו הזכויות שלנו, כמה שאנחנו נעשה מה שאנחנו חייבים לעשות, תורה, ומעשים טובים, וכל התרי"ג מצוות, בין אדם לחברו ובין אדם למקום, שהכל יהיה בשלמות, בלי נגיעות, שהיצר הרע לא ישחד, בלי יצר הרע, נגד היצר הרע".

"הזכויות האלה נותנים זכויות שאין קשיים ואין הפרעות, ויש סייעתא דשמיא. זה המציאות. זאת אומרת שבעצם כל המעשים הטובים שאנחנו חייבים לעשות, אם לא היו גזירות גם כן חייבים".

"הרי אדם חייב, כל הנקרא בשמי לכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו, כל העולם נברא בשביל כבוד שמים, זכות הקיום של העולם זה לכבוד שמים, והעיקר זה תורה, יש פסוק אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי, בריתי זה התורה, יומם ולילה, עסק התורה יומם ולילה, זה כתוב בנפש החיים".

"זאת אומרת בעצם ככה, גם אם לא היו גזירות, בין כך חייבים, חייבים לעסוק בתורה ובמעשים טובים, כל אחד כפי כוחו כל מה ששייך, רק מה? כשיש גזירה זה מעורר יותר! מתעוררים יותר! בלי גזירות אז אפשר לשכוח, וכשיש גזירות זה מזכיר לנו לא לזלזל, אז הגזירות זה לטובתנו, לטובתנו כדי להתעורר ולהתחזק בכל מה שצריך חיזוק".

מרן ראש הישיבה הוסיף ואמר כי, "יש הרי אומרים בימים נוראים: ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה, כשיש גזירה איך מעבירים את הגזירה? עם תשובה! תשובה זה מה שאנחנו דיברנו, תשובה על תורה, תשובה, ותפילה גם נכון, לבקש רחמי שמים, צריך גם תפילה, וצדקה זה עוד מעשים טובים, בזכות הצדקה מידה כנגד מידה, כשאדם נותן [הוא זוכה] מידה כנגד מידה, בזכות הצדקה, צדקה זה דבר עצום מה שאדם זוכה על ידי זכות הצדקה".

לסיום אמר מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א, "יוצא שבעצם גם בלי כל הגזירות, אז עסק התורה יש חיוב, אפשר לעסוק בתורה ואינו עוסק כי דבר השם בזה כתוב, עסק התורה זה חיוב גמור גם בלי גזירות, והגזירות רק מזכירים לנו את החיוב, לעסוק בתורה, זה חיוב, אחרת אם לא אז כי דבר השם בזה והמשך הפסוק זה איום ונורא, כי דבר השם בזה, [רחמנא ליצלן]".

Share on email
שתפו במייל

כתבות קשורות

משלוח של דלק הגיע ללבנון; צעיר ביצע ירי של טיל RPG לשמחה • צפו
ביום כיפור: לוחמי מג"ב עצרו ערבים שיידו אבנים סמוך לביתוניא
עם תרגול ירי: סיום קורס במנגנוני הביטחון של חמאס בעזה • תיעוד
הפינה היומית: שתי דקות על כיבוד הורים עם הרב אהרן רוט • צפו
ישראלי'ק בש עם מחרוזת ניגונים סוערים: "ליובאוויטש טאנץ"
אברהם פריד עם מחרוזת ממיטב שירי ר' יום טוב הערליך • צפו
לשמר את יום כיפור בהבטה על חסדי השי"ת • הרב יחיאל מאיר צוקר • צפו
אוֹצְרוֹת הַחֵן • פרשת האזינו • מתורת רנ"ג ויינטראוב זצ"ל
היסטוריה בחלל: הטיסה הראשונה המאויישת באזרחים המריאה • צפו
בכירים נגד פרויקטור הקורונה: "העבודה במחיצתו לא נעימה"
דרמה בבני ברק: 2 בנייני מגורים פונו מיושביהם מחשש לקריסה • צפו
וַיְהִי בֹקֶר יוֹם שִּׁשִּׁי • כותרות העיתונים – י"א בתשרי ה'תשפ"ב
חידושים נפלאים לפרשת האזינו • הרב דוד חבושה • צפו
ראש ישיבת נחלת יצחק עלה למעונו של הראשון לציון להתברך בברכת השנים
האדמו"ר מבוטושאן במנהג הכפרות • גלריה
וּלְקַחְתֶּם לָכֶם • תושבי ביתר רכשו ד' מינים במכירה שע"י קופת ביתר
תפילת 'כל נדרי' בהיכל ישיבת פוניבז' • גלריה
אֱכֹל בְּשִׂמְחָה לַחְמֶךָ • מוצאי יום הכיפורים בחצה"ק אלכסנדר

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

Hide picture