מאנטווערפן שבבלגיה מגיעה בצער ובכאב רב הבשורה הקשה על פטירתו של הרה"ח רבי דוד אלימלך גאליצקי ז"ל מותיקי עסקני בעלזא בן 82 בפטירתו. הלוייתו באנטוורפן ובארה"ק.

מאנטווערפן שבבלגיה מגיעה בצער ובכאב רב הבשורה הקשה והמרה, בפטירתו לאחר מחלה ויסורים קשים של הרבני החסיד המפואר, אבי העסקנים בחצר הקודש בעלזא וממקימי עולה של תורה המוסדות הק' באנטווערפן שבבלגיה, איש אמונו ויד ימינו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א רבות בשנים, התייצב בעוז ובגבורה לימין קדשו כל ימי חייו, מתוך דביקות ואמונה טהורה, עמד על משמרתו כחיל נאמן במסירות נפלאה להרמת קרנה של תורה כבוד שמים כבוד התורה והחסידות וכבוד בעלזא בכל קצוות תבל, שימש כמנכ"ל המוסדות הק' בעיר מיום היווסדה, וגבאי ראשי ביהמ"ד המרכזי בעיר, היה לאות ולדוגמא כחסיד נאמן ודבוק ברבוה"ק במסירות נאמנה, ה"ה ר' דוד אלימלך גליצקי ז"ל, שנלב"ע הבוקר, והוא בן 82 בפטירתו. על מועד הלווייתו באנטווערפן היום ומחר בארה"ק נעדכן בהמשך.

הרה"ח דוד גאליצקי ז"ל בשמחת בית בעלזא – צילום: אנשל בעק

הרב דוד גליצקי ז''ל (1)

הרב דוד גליצקי ז''ל (2)

הרב דוד גליצקי ז''ל (3)

הרב דוד גליצקי ז''ל (4)

הרב דוד גליצקי ז''ל (5)