התמונה היא של אדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מליאדי מייסד חסידות חב"ד
נולד גם בח"י אלול שנת תק"ה