כיצד הגיב מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א לתוצאות הבחירות בארה"ב? איך אפשר לדעת על מי שהיה בישיבה שהוא לא למד שם? כיצד שייך גניבה בבחורי ישיבות? • ועד כמה צריכים להעריך ברכת קטן? התשובות של מרן ראש הישיבה שליט"א

בעלון פרי חיים אותו מוציא לאור הגרמ"י שניידר שליט,א, החברותא של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן הוא מספר כי "דבר נורא העיר רבינו בימים אלו, כשעלה על שולחנו הטהור דברי רופאים בענין מסויים, התבטא בכאב ואמר, ראו כל מילה שהרופא אומר מאמינים ומקיימים בדקדוק רב, על אף שהרופא לא תמיד יודע בדיוק… ודבר אלוקינו שכולו אמת מדוקדק, ושמענו באוזנינו בהר סיני לא תגנוב לא תרצח וכו', האם גם בזה אנחנו מדייקים ונזהרים כל כך…

שלא עשני גוי
בנוגע לידיעת הש"ס, סיפר רבינו לאחרונה בהתפעלות על הגאון רבי שמחה זליג ריגר זצ"ל שכל מקום ששאלוהו היה יודע לענות, בכל הש"ס!

כמו כן אמר רבינו שפעם המלמד היה צועק על מי שלא יודע ש"ס או לכל הפחות נשים נזיקין, ביסט אגוי… אתה גוי. וא"כ מי שיכוין בברכת שלא עשני גוי, על זה, האם יצא ידי חובתו?

ודרך אגב לאחר הבחירות לנשיאות ארה"ב בשבועות האחרונים, עלה אצל רבינו מה שמספרים על א' מגדולי בעלי המוסר, שהי' מחכה לשמוע בבוקר מי נבחר לנשיאות, כדי לכוין בשלא עשני גוי, אפילו על הגוי הנבחר. והעיר רבינו שאינו מבין מאי נפק"מ בכוונת הברכה מי נבחר, הרי שניהם גויים…

ההולך ללמוד נעשה גדול

באחד הימים לאחר תפילת שחרית, ניגש בן ישיבה יקר וביקש ברכה להיות תלמיד חכם, ובירכו רבינו, לאחמ"כ אמר רבינו, הרי תוס' אומרים בכתובות דף ס"ג ע"א [ד"ה אדעתא] דהדרך הוא בהולך ללמוד שנעשה אדם גדול. הוסיף רבינו ואמר ואם רואים א' שהי' בישיבה ולא נעשה אדם גדול, כנראה שלא למד…

להעריך ברכת קטן

בשבת קודש ניגש א' מניני רבינו [יניק וחכים יוסף שטיינמן ני"ו], ובירכו רבינו שיהי' בריא וחזק, והשיב הילד "וכן למר". נהנה רבינו ואמר – זוהי ברכה של תינוק שלא טעם טעם חטא.

לא תגנוב!
ידוע שכמה פעמים אמר רבינו למבקשים קבלה לחיזוק, "לא לגנוב". ובערב יום כיפור כשבאו לשיעור תלמידים יקרים מישיבת רבינו "תורה בתפארתה", אמר להם רבינו בסוף השיעור דבר זה בתור חיזוק לקראת יום כיפור. וכשנשאל דאין מצוי כ"כ גניבה בבני ישיבה, אמר שהדבר מצוי בגניבת חידושי תורה, שאומר דבר תורה של חבירו בשם עצמו.

אך אמר רבינו בימים אלו דבודאי אין לזה שם "גניבה", דבגונב חפץ מחבירו, לקח ממנו את מה שיש לו, אבל כאן נשארו החידושי תורה אצל חבירו, גם אחרי שגנבן ממנו… אלא רמאות כלפי אחרת יש כאן.