גדולי ישראל מכל העדות והחוגים באחדות נדירה יצאו בקריאת קודש ללימוד עמוד יומי בספר "שינון המשפט", שע"י כולל ומכון "ראש פינה", בראשותו של הגאון רבי ניסים דרעי שליט"א רבה של שכונת בית וגן

שלושת מועצות גדולי התורה ובכירי הדיינים בארץ, יוצאים במכתב תמיכה נלהב בפרוייקטים שיצאו לאור ע"י כולל ומכון "ראש פינה", ובקריאה לכלל הציבור לקבוע לימוד עמוד יומי בספר "שינון המשפט".

במכתב המופיע ביתד נאמן ובשאר העיתונות החרדית כותבים גדולי ישראל: "כבר נודע בשערים המצויינים בהלכה המפעל החשוב כולל ומכון "ראש פינה", בראשותו של הגאון רבי נסים דרעי שליט"א רבה של שכונת בית וגן, שזכו להאיר עיניהם של ישראל בחלק אבן העזר ע"י ההדרתם של ספרים חשובים בחלק אבן העזר. ועתה זכו להוציא לאור חלקים ראשונים משני יצירות פאר מופלאות, "אבן ברורה" על אבן העזר שהוא כעין ספר ה"משנה ברורה" על אבן העזר, ו"שינון המשפט" על חושן ומשפט בו מובאים דברי השו"ע עם עיקרי השיטות [ובעתיד כעין זה שינון על כל ד' חלקי השו"ע]."

בזה מביעים גדולי ישראל תמיכה נלהבת בעשרים וששה ספרים שיצאו לאור עד עתה על ידי כולל ומכון ראש פינה על חלק אבן העזר, בראשותו של הגאון רבי ניסים דרעי שליט"א, ובנשיאותו של כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א, המהדורא המפורסמת של השלחן ערוך בששה כרכים, יצירת מופת הנמצאת בכל בתי המדרש ברחבי העולם, וכן שמונה עשר ספרי העזר על אבן העזר מגדולי האחרונים, אשר חברי הכולל ההדירו אותם מחדש ברוב פאר והדר.

וכן תמיכה ביצירה הנפלאה שהחלו בה לאחרונה "אבן ברורה" על אבן העזר, בו מובאים בראש העמוד דברי ה"שלחן ערוך" "באר היטב" ו"באר הגולה", ומתחתם "אבן ברורה", בו ביארו את דברי השלחן ערוך, וליקוט כל השיטת על אבן העזר, עד אחרוני זמנינו, עם כל המקורות ב"שער לציון", וב"בירור הלכה" הביאו בהרחבה את הסוגיות ושיטות הראשונים בכל דין ודין, כדוגמת ספר ה"משנה ברורה" שחיבר מרנא החפץ חיים על אורח חיים, החלק הראשון שיצא לאחרונה התקבל בהתלהבות גדולה בקרב כל שכבות הציבור, וכעת לאחר שעברו היטב על החיבור, יוצאים כל גדולי ישראל בתמיכה נלהבת בחיבור נפלא זה.

והיצירה השניה שזכו להוציא לאור, ספר "שינון המשפט", בו מובאים בראש העמוד דברי השלחן ערוך והרמ"א כלשונם, ומתחתם "שינון המשפט", בו הביאו את עיקרי השיטות, בתימצות דברי הש"ך והסמ"ע, וכן המובא בטור ובבית יוסף מה שלא נכנס לשלחן ערוך, כך שהלומד בספר זה יוכל לדעת בתמצית את כל דברי השלחן ערוך ותמצית דברי הטור בית יוסף הש"ך והסמ"ע. ובעתיד יופיע "שינון" על כל ד' חלקי השולחן ערוך, והכל ערוך בשפה קלה השוה לכל נפש, כך שהלומד בספר זה יוכל בפרק זמן קצר לרכוש ידיעה בכל ד' חלקי השו"ע עם עיקרי השיטות.

בהמשך המכתב יוצאים גדולי ישראל בקריאה להמוני בית ישראל בארץ ובגולה לקבוע לימוד עמוד יומי בספר זה, וכך כותבים: "ובאנו בזה בקריאה של מצוה להמוני בית ישראל בארץ ובגולה, שיהיה בזה תועלת גדולה לקבוע לימוד קבוע דבר יום ביומו עמוד יומי בספר "שינון המשפט" [ובעתיד בשאר החלקים], כדי שיזכה כל אחד בהשקעה מועטת של רבע שעה ביום לשנן בכמה שנים את כל ד' חלקי השו"ע עם עיקרי השיטות, ובכך תרבה החכמה וידעו המעשה אשר יעשון בכל ד' חלקי השו"ע, ובשכר זה נזכה לגאולה קרובה במהרה בימינו, אמן."

כל המלאכה הכבירה הזאת, נעשתה על ידי חבר ת"ח מופלגים בכולל מיוחד שהקים הגאון רבי נסים דרעי שליט"א, ללימוד ש"ס וד' חלקי שו"ע בעיון, בתוכנית הספק קבוע מידי חודש בחודשו, וחזרה כל שלושת חודשים, וכן חזרות כלליות אחרי סיום כל חלק מחלקי השלחן ערוך, כך שבמשך שבע עשרה שנה מסיימים ש"ס גפ"ת וד' חלקי שו"ע עם הנושאי כלים, כמתכונת שייסד כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז זצוק"ל. ותוך כדי לימודם עורכים את כל יצירות הפאר הנ"ל, וכבר שיבחו את כל ספריהם הנפלאים גדולי הת"ח בארץ ובעולם.

על המכתב חתמו מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט"א, מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א נשיא מועצת חכמי התורה, כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א, כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א, כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א, מרן ראש ישיבת פונוביז רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א חבר מועצת גדולי התורה, מרן ראש ישיבת עטרת ישראל רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א חבר מועצת גדולי התורה, מרן חכם שמעון בעדני שליט"א חבר מועצת חכמי התורה, מרן ראש ישיבת פורת יוסף חכם משה צדקה שליט"א, מרן הגאון הגדול רבי זלמן נחמיה גולדברג, ראש ישיבת קול תורה הגאון הגדול רבי משה יהודה שלזינגר שליט"א חבר מועצת גדולי התורה, הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א חבר מועצת גדולי התורה, ראש ישיבת גור הגאון הגדול רבי שאול אלתר שליט"א, ראש הישיבה הגאון הגדול רבי יחיאל מיכל זילבר שליט"א, ראש ישיבת חברון הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א חבר מועצת גדולי התורה, ראש ישיבת מאור התורה הגאון הגדול רבי אברהם סלים שליט"א, הראב"ד וחבר בית הדין הגדול הגאון הגדול רבי שלמה בן שמעון שליט"א, הגאון הגדול רבי ראובן שרבני שליט"א מראשי ישיבת יקירי ירושלים, וכן בכירי אבות בתי הדין בארץ, ראב"ד העדה החרדית הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א, ראב"ד בית הדין אהבת שלום הגאון הגדול רבי נפתלי נוסבוים שליט"א, וראשי בית הדין דבני ברק הגאון הגדול רבי שריאל רוזנברג שליט"א הגאון הגדול רבי מנחם מנדל שפרן שליט"א הגאון הגדול רבי יהודה סילמן שליט"א והגאון הגדול רבי משה שאול קליין שליט"א.

רב_חיים_קנייבסקי_(13)

מעיין_בחוברת_של_האבן_ברורה_חלק_ב

הרב_שלום_כהן_(20)

הרב_שאול_אלתר

האדמור_מבעלז_(21)