הרב משגיח בקרית מלך כמה שנים בודדות
לעומת זה הוא ר"מ בישיבת אור ישראל לצעירים כבר עשרות שנים.
אני למדתי אצלו שם לפני עשרים שנה.
כדאי להזכיר זאת כדי להזכיר זכיויותיו הרבות.