נפטרה בשבת האחרונה, היתה רעייתו של הגרמ"ש סירוטה זצ"ל ואמם של הרבנים לבית סירוטה | הלוויתה התקיימה אמש ונטמנה במרומי הר הזיתים בירושלים

בשב"ק פרשת נשא נלב"ע האשה הצדקנית מרת ראדיל סירוטה ע"נ שהיתה ידועה בצדקת מעשיה וטוהר הליכותיה.

המנוחה נולדה לאביה הרב הצדיק רבי אליעזר הלוי לוצקין זצ"ל מנקיי הדעת שבירושלים, מחכמי ורבני ישיבת תורה ויראה, מלוחמי מלחמתה של ירושלים ונוטר המסורת.

בהגיעה לפרקה נשאה לבעלה הגאון הצדיק רבי משה שאול סירוטה זצ"ל לימינו עמדה כל ימיו, כדי שיוכל לעסוק בתורה הק', אפילו שחיו בדחקות ובצמצום מאסה בכל הבלי העולם והתורה הייתה משוש חייהם, הרבה מחידושי תורה נשארו בכתובים, חלק מהם ראו אור בקובצי "אוצרות ירושלים" של קהל פרושים.

מיחידי הדוד היה בגדלות בתודה – וזן בעמקות הן בעמלות לבדר האמת והן בבקיאות, ומשדידי הדורות בצדקות, ביראת ה׳ שבערה בקרבו, בטהרת הלב, בעבודת התפילה, בענווה מפליאה, בחסד ובהארת פנים תמידית אל כל אחד – היה הגאון הגדול ר׳ משה שאול סירוטה זצ׳׳ל, אשד בהתמזג בו כל חמדות הנ׳׳ל היווה דמות-מופת לגדולי ומאורי הפרושים בירושלים של מעלה אשר כל שאיפתם ומגמתם לעשות רצון קונם בבדיחה כמפני אש מכל נדנוד חטא ובמסי"נ לקיים כל המצוות בדקדוק. אך לפני שנים מעטות התהלך ענק זה בינינו בדורנו, והדי הדבר מחייב הרבה כי אכן גם בדודנו ניתן להגיע לדרגות דמות כאלה. ראוי-ה היא איפוא דמותו שתעמוד תדיר לנגד עינינו בבחינת כזה ראה וקדש.

כאשר בעלה נסתלק לב"ע בשנת תשנ"ח, המשיכה בעוז בהנהוגותיה ולעודד וטלשמח לבבות חולין וגלמודים.

ספר התהילים לא מש מתחת ידה כל ימי חייה, תפילותיה הזכות היו לשם דבר.

הייתה ידועה לכל בצניעות הליכות כשכל דרכה ולבושה כמנהג בנות ירושלים הצנועות כמקובל מדור דור, וכך חינכה את ביתה.

אמונתה התמימה בכל דבר וענין היה לשם דבר, כאשר שגור בפיה כי אין מקרה בעולם כלל.

מסירות נפש עילאית ראו אצלה לגדל את צאצאיה בדרך התורה והיראה, גם כאשר העניות והדלות שרתה בביתם הייתה טורחת כדי שיוכלו לשקוד על התורה, ואכן זכתה להקים דור לתפארת בנין וחתנין רבנן ותלמידיהון.

בלויה שיצאה במוצש"ק כאשר המונים מבני ירושלים מלווים אותה בדרכה האחרונה, בראשות מרנן ורבנן, רבנים, ראשי ישיבות ואדמו"רים שליט"א,

לפני מיטתה נשא נהי בנה הגדול הגאון רבי יעקב סירוטה שליט"א ראש כוללי פרושים, אשר ביכה את גודל האבידה בהסתלק אשה אשר כל מציאות חיה הייתה בלתי לד' לבדו, ובשבילה לא הייתה צריכה לדבר.

חתנה הרה"ג ר' שלמה גריינימן שליט"א מח"ס טיפות הרב, שדיבר בשבחה והעלה נס כמה עובדות מדהימות שהיה עד להם, וגודל מסירות נפשה להמשיך את דרך אביה הגדול, ומסרותה לתורה בעלה הגדול.

מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי יהושע דוד טורצ'ין שליט"א רבה של קהלות הפרושים בארה"ק, כשאנו מלווים אשה שצעדה בדרך היש, אותה קיבלנו מרבותינו, והיא לא שינתה מדרכיהם, עלינו להמשיך ולדבוק בדרך הסלולה בלי לנטות לצדדים ולרעות בשדות זרות, בהמשך דבריו כשאנו מתבוננים ורואים את פירותיה וצאצאיה אנו יודעים כמה השקיעה לגדלם ולטפחם ע"פ דרך התורה.

המנוחה ע"ה נטמנה לפני חצות הלילה במרומי הר הזיתים מול מקום המקדש, כאשר השאירה אחריה דור ישרים יבורך, ההולכים בדרך ישראל סבא.

בניה: הגאון רבי יעקב סירוטה שליט"א ראש כוללי פרושים, הרה"ג ר' לוי יצחק סירוטה שליט"א, הרה"ג ר' מאיר סירוטה שליט"א, הרה"ג ר' אליעזר סירוטה שליט"א, הרה"ג ר' גרשון סירוטה שליט"א יו"ר "קרן זכרון מרדכי" לסמיכת רבנים ומרביצי תורה, הרה"ג ר' יוסף סירוטה שליט"א. חתניה: הרה"ג ר' ישעיהו טאובר שליט"א, הרה"ג ר' יוסף אייזנבך שליט"א מיקירי בתי אונגרין, הרה"ג ר' שלמה גריינימן שליט"א. אחיה: הרה"ג ר' נחמן לוצקין שליט"א, אחותה הרבנית טעפ תליט"א אלמנת הגאון הצדיק ר' דוד משה טעפ זצוק"ל ראש ישיבת קהל חסידי ירושלים, נכדים ונינים אשר מפארים את היכלי התורה והישיבות.