בליל שישי ראשון של שובבי"ם, התכנסו כאלפיים בחורי הישיבות קטנות החסידיות בעיר התורה והחסידות, ביוזמת ארגון 'הקשיבה' שע"י עיריית בני ברק, לכינוס חיזוק ייחודי כנגד נסיונות הזמן בהשתתפות המשפיעים הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג שליט"א והגה"ח רבי יהושע פינק שליט"א

עוברים ושבים תמהו מה פשר יום מיומיים עת נצפו מאות בחורי ישיבות צעירים צועדים באחת בחוצות בני ברק. התעלומה נפתרה ברחוב שלמה המלך שם הוצב שילוט שהכווין את הבאים אל 'כינוס חזקו ונתחזקה' שהתקיים באולמי היכלי הפאר במעלה הרחוב.

ליל שישי ראשון של שובבי"ם, ערב פרשת שמות, כאלפיים בחורי ישיבות מכלל הישיבות קטנות החסידיות של עיר התורה והחסידות, מתכנסים ונאספים ברגשי קודש ובלהב אש לכינוס מיוחד במינו שנערך לאור קריאת כ"ק מרנן ורבנן האדמורי"ם שליט"א.

הכינוס מבית היוצר של הארגון הנפלא 'הקשיבה' –מרכז יעוץ והכוונה שע"י עיריית בני ברק בראשות ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין שליט"א ובהנהלת המרכז הרב יוסף שלמה גרליץ נועד למטרת קודש מיוחדת וממוקדת, בעידודם וביוזמתם של כ"ק מרנן האדמורי"ם שליט"א העומדים בנשיאות הפרויקט .

זמן קודש זה של ימי השובבי"ם שנועדו לתקן ולחזק את יסודות הקדושה והטהרה בישראל עם קדושים, נקבע כזמן של חיזוק נוכח תהפוכות ומהמורות הזמן. מתאימים הם אפוא ימים אלו להעלות בהם את העניינים הנזקקים לחיזוק עצום מאוד בזמננו, לאור התפתחות הטכנולוגיה המתקדמת על שלל שלוחותיה ואגפיה המועדים לפורענות ועל שלל המרעין בישין שלה.

לשם מטרה זו, נאספו ובאו בני צאן קדשים. בחורי חמד בעלי נשמות זכות וטהורות, עם פנים מאירות מקדושת התורה והעבודה. צעירי העם אשר כל חייהם לפניהם וזהו הזמן להעמידם בקרן אורה, לפקוח את עיניהם להביט נכוחה, לזהות בזמן את סכנות התקופה, ללמוד היטב כיצד להיזהר מכל פח יקוש ומעצות היצר המסוכנות העלולות להפיל נפש טהורה לשאול תחתיות במחי הקשה אחת בלתי זהירה, היכשלות בראיה או שמיעה אסורה, חלילה וחס.

בשעה 7:00 נפתחו שערי האולם וקהל האלפים החל לזרום פנימה, ישיבות קדושות שלימות על כל תלמידיהן יחד עם המשגיחים וראשי הישיבות שליט"א, מרביצי התורה אשר עיניהם נשואות בכל עידן ועידן למען הצלחת התלמידים.

מקומות מיוחדים הוקדשו עבור תלמידי שיעור א', ב' וג'. איש על מחנהו ואיש על דגלו. אף כיבוד קל הוכן במקום עבור הבחורים למען יוכלו להאזין בנחת כראוי אל דבר הכינוס במשאות החוצבות להב אש.

הנחה את הערב בטוב טעם ודעת הרב לוי יצחק ברגר שליט"א, שפתח בדברים ואמר כי בוודאי הקב"ה וכל הפמליא של מעלה מתאספים כעת לראות במחזה הגדול הזה כיצד אלפי בחורים מתאספים במטרה אחת בלבד – לחזק את הטהרה והקדושה בעולם. הרי זה בוודאי נחת רוח עצום בגבהי מרומים.

לאחר מכן פצחו כל הבחורים בנעימה הידועה של 'והנה ה' ניצב עליו… ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי' – אכן היה נראה כי כל המפליא של מעלה מצטרפת בחדווה עילאית לשירתם וזמרתם כשירת המלאכים שרפי עליון.

דברי פתיחה נשא הרה"ג רבי אריה גרליץ שליט"א ראש ישיבת מאה שערים בירושלים שהסביר כי מטרת כינוס זה הוא על מנת לעשות תחנה במרוץ החיים הסוחף שלנו.

הרב גרליץ תיאר בהרחבה את השינויים המשמעותיים שחלו בתקופה האחרונה בכלל ישראל, לעומת דורות עברו, והכל בעקבות התפתחות העולם בהתקדמות הטכנולוגיה, כאשר התוצאה ההרסנית היא שבחורים עלולים לאבד את ההרגשים שלהם לתורה ועבודה.

כיום, גברו הנסיונות של בחורי חמד טהורים להתעניין בהוויות העולם, בנעשה ונשמע בכל קצוות תבל. אף בניגונים שונים ובבעלי מנגנים שבעבר היתה זו בושה לבחור ישיבה להתעניין בהם ולדבר על כך, וכיום אבדה כל בושה בתחום זה.

מתבקש אפוא להתחזק בכל הכוחות ולשנן בכל עוז כי אין לנו חלק בכל אלו, וכי מטרתו של כל בחור היא אך ורק להתעלות בכל עת בעבודת ה' ולהיות שקוע בכל הרמ"ח והשס"ה בלימוד התורה, הפטיר הרב גרליץ בדבריו הלוהטים.

בשלב זה החלו להנעים בניגון המיוחס להרה"ק המגיד מזלאטשוב זיע"א, הידוע כמסוגל לפתוח שערי רחמים ולעורר כל לב לתשובה, כהכנה דרבה לקראת משא הקודש של המשפיע הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג שליט"א שהגיע לאחר דקות ספורות.

הגרצ"מ זילברברג שליט"א נשא דברותיו בחרדת קודש ובלהב אש, בהזכירו כי בפעם הקודמת כאשר דיבר במעמד כזה, היה זה עדיין בחיים חיותו של מורו ורבו כ"ק מרן האדמו"ר מסקולען זצוק"ל ואז הרבי הנחה אותו מה לומר לבחורים הצעירים ואיך לחזקם בכל עוז ותעצומות לעמוד כצור החלמיש נגד כל נסיונות הזמן ולא להיכשל חלילה בשום פיתוי של פגעי הטכנולוגיה וסכנותיה, ובוודאי כעת עתה שהרבי זצוק"ל כבר עלה לגנזי מרומים, הרי הוא עומד ומסייע כנגדם ממקומו בגן עדן להשפיע עליהם רוח של טהרה וקדושה.

הגרצ"מ המשיך בדברים חוצבים להבות אש על גודל העת רצון כאשר אלפי בחורים מתאספים לשם טהרה, ובוודאי רבבות מלאכים ונשמות צדיקים באים לסייעם כעת בקבלות טובות.

תקופה זו של 'ישיבה קטנה' הוא יסוד ובסיס לכל החיים. לכל ישיבה קדושה יש את הדרך שלה ואת סוד הקדושה הייחודית שלה, בפרט אלו המיוסדות על שם צדיקים בדרך החסידות ונושאות את קדושתו המיוחדת של כל צדיק, וכפי שכתב מרן ה'חפץ חיים' זיע"א במכתבו שיש להם שייכות לאמבטיה הרותחת של קדושת הבעש"ט הקדוש.

הגרצ"מ סיפר על אחד מראשי הישיבות, טרם מלחמת העולם השניה, שהוציא ספר תורה וביקש מכל תלמידיו שיישבעו בספר התורה שלא ינועו ולא יזועו מאמונה ועבודת ה' אף אם יעברו עליהם הקשיים והנסיונות המרים ביותר, והיו כמה תלמידים שלא רצו להישבע, ובסופו של דבר כל התלמידים שנשבעו הצליחו לעבור את כל מאורעות המלחמה בשלום ולהיוותר בתוקף אמונתם. רק אלו שלא חפצו להישבע נפלו בצוק העיתים ואיבדו האמונה רח"ל.

וכאן פתח הגרצ"מ בזעקה של קודש בקריאה לכל המשתתפים: שיקבלו עליהם לעמוד במסירות נפש עד טיפת הדם האחרונה שלא להיכשל חלילה ולא להתפתות אחר כל נסיונות הזמן שהטכנולוגיה טומנת בחובה.

והרחיב בדברים על גודל סגוליות ימי השובבי"ם, על אש הקודש של זמן זה, ובפרטות מה צריך כל בחור לקבל על עצמו בימים אלו בענייני קדושה וטהרה ועמידה בכל ניסיון עד מסירות נפש.

תחושת התלהבות עילאית פשטה בקהל הקדוש עת סיים המשפיע שליט"א את דבריו, והכל קבלו על עצמם להתחזק בכל עוז ותעצומות כקריאת הקודש.

לאחר מכן נשא דברים הרה"ג רבי יהושע פינק שליט"א רב דבית מדרש בעלז בן יעקב בני ברק ,שפירט יותר למעשה את הדברים הצריכים חיזוק בכל ענפי הטכנולוגיה ההרסנית למיניהם, וכמה יש להיזהר שלא להכניס צלם בהיכל – בדמות 'נגנים' ו'פלאפונים' לסוגיהם אל תוך היכלי הישיבות הקדושות – וכפי שכל בר דעת יבין שלא שייך להתקין מוטיבים טכנולוגיים על ספרי תורה קדושים, כדי לסמן כל ספר מה יקראו בו וכדומה, כך כל בחור הוא היכל קודש עבור התורה הספונה בו ואסור לו לחלל קדושתו עם כל מיני פגעים אלו.

הרב פינק שליט"א תיאר בהרחבה בבחינת 'ליצנותא דעבודה זרה' את ההשתטות סביב כלים אלו ועד כמה יש להיזהר מהם ולא להתמכר ל'קווי נייעס' וכדומה הגורמים לכל רעה חולה. אלא להכניס את כל הראש בתורה ועבודה ואז יערב לכם בזה ובבא.

בתחושת התעלות וברגשי 'קבלת התורה' שהיתה בקולות ובברקים, התפזרו בנועם ובאצילות אלפי הבחורים לבתיהם, ביודעם כי לא עוד! – לא הרי הבחור החסידי של טרם מעמד הכינוס הנשגב של 'חזקו ונתחזקה' כהרי הבחור שזכה להשתתף בכינוס, לאחר שקיבל עליו להתקדש ולהיטהר בקדושה העליונה.

בכנס השתתפו ראשי הישיבות ומנהלים רוחניים מכלל הישיבות בעיר שהגיעו לשמוע דברי נועם.

בסיום המעמד אודה המנחה לכל המסייעים והמארגנים להצלחת הכנס המיוחד להרב יצחק משה שטיין משגיח בישיבת טל תורה, להרב חנוך זייברט מ"מ ראש העיר , להרב יהושע מנדל סגן ראש העיר, והרב יצחק פריימן מנהל מחלקת קהילות וצעירים בעירית בני ברק על הסיוע הרב להצלחת הכנס