בענין הנסיעות מירונה,
יודע דבר אומרים שבתקופה בה חברת אגד נתנה את השירות היה המצב יותר גרוע.