איה יופי מעולה עכשיו נשלם (עם ישראל) אפילו את המים בשירותים של הצרכים שלו.
עונש מוות למחבלים וגירוש משפחותיהם מישראל!!!