נשיא המדינה יודיע מחר ליו"ר הכנסת כי עברה תקופת 28 הימים שהיתה נתונה לגנץ להרכיב ממשלה, ולא עלה בידו לעשות כן ולפיכך ממחר רשאים רוב חברי הכנסת לבקש מנשיא המדינה להטיל את תפקיד הרכבת הממשלה על חבר כנסת מסוים, בתוך 21 ימים

נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין יודיע מחר בצהריים ליו"ר הכנסת יולי (יואל) אדלשטיין כי עברה תקופת 28 הימים שהיתה נתונה לח"כ בני גנץ להרכיב ממשלה, ולא עלה בידו לעשות כן ולפיכך על פי סעיף 10 לחוק יסוד: הממשלה, מיום ה-21 בנובמבר 2019, רשאים רוב חברי הכנסת (61 חברי כנסת לפחות) לבקש מנשיא המדינה, בכתב, להטיל את תפקיד הרכבת הממשלה על חבר כנסת מסוים (כולל חבר כנסת שכבר הוטל עליו התפקיד בהליכים הקודמים), שהסכים לכך בכתב, והכל בתוך 21 ימים.

על בית הנשיא, זה התהליך הצפוי:

חוק יסוד הממשלה קובע, כי במצב בו לא הורכבה ממשלה על פי ההליכים הקודמים הקבועים בחוק, עומדת לרשותם של חברי הכנסת תקופה של 21 ימים, שבמהלכה רשאים 61 חברי כנסת (לפחות) לבקש מנשיא המדינה, בכתב, להטיל את התפקיד על חבר כנסת מסוים (כולל חבר כנסת שכבר הוטל עליו התפקיד בהליכים הקודמים), שהסכים לכך בכתב. שלב זה (בן 21 הימים) מתחיל עם סיום תקופת 28 הימים, שהיתה נתונה לגנץ ויסתיים ביום רביעי, 11.12.2019 בשעה 24:00.

משעה שהוגשה לנשיא המדינה בקשה שכזו עליו המדינה להטיל את התפקיד להרכיב ממשלה על חבר הכנסת שצוין בבקשה, בתוך יומיים. לחבר הכנסת שהתפקיד להרכיב ממשלה הוטל עליו לפי הליך זה נתונה תקופה של 14 ימים למילוי תפקידו. במידה ולא הוגשה בקשה על ידי רוב חברי הכנסת, בתוך 21 הימים, על נשיא המדינה להודיע ליו"ר הכנסת כי לא הוגשה בקשה כאמור, והכנסת תתפזר ותצא לבחירות בהתאם לאמור בסעיף זה.

לחברי הכנסת נתונים 21 יום להגיש את הבקשה לנשיא המדינה, ועל פי לשונו של הסעיף, אין צורך להמתין לתום התקופה האמורה על מנת להגיש את הבקשה לנשיא המדינה וניתן לעשות זאת בכל עת, בתוך התקופה האמורה. בתוך יומיים, ממועד הגשת הבקשה לנשיא המדינה, בין אם הוגשה בסמוך לתום 21 הימים ובין אם הוגשה קודם לכן, על הנשיא להטיל את תפקיד הרכבת הממשלה על חבר הכנסת שצוין בבקשה.

הבקשה תוגש לנשיא המדינה, בבית הנשיא, בכתב, באופן ידני. על הבקשה לכלול חתימות מקוריות של 61 חברי כנסת (לפחות), וכן עליה לכלול הסכמה בכתב של המועמד עליו מתבקש נשיא המדינה להטיל את תפקיד הרכבת הממשלה. משהודיע הנשיא ליו"ר הכנסת, כי לא הוגשה לו בקשה, יראו את הכנסת כאילו החליטה על התפזרותה לפני תום הכהונה, והבחירות לכנסת יתקיימו ביום ג' האחרון שלפני תום 90 הימים מיום הודעת הנשיא.

חוות הדעת של יועמ"ש הכנסת

בתוך כך, היועץ המשפטי לכנסת הפיץ הערב לחברי הכנסת מכתב ובו חוות דעת והנחיות בעניין תקופת 21 הימים שהחלה עם הודעת חה"כ גנץ כי לא עלה בידו להרכיב ממשלה. בתקופה זו רשאים לפחות 61 ח"כים לבקש מהנשיא כי יטיל את הרכבת הממשלה על כל אחד מחברי הכנסת. בחוות הדעת ישנה התייחסות לשאלות שונות שנשאלו בימים האחרונים הן על ידי חברי הכנסת והן על ידי גורמים נוספים, וכן הנחיות הנוגעות לאופן הגשת הבקשה. חוות הדעת ניתנה בתיאום עם היועצת המשפטית לנשיא המדינה.

חוות הדעת של היועץ המשפטי לכנסת by מערכת Jdn on Scribd