שמאל רשע! משלים אחד עם שונאיהו ויהודי עם ר ו צחו העיקר להפיל את ביבי!???
ימין ה' עושה חיל. עצת ה' תקום!!!!