מעניין זה בית המשפט שמגרש בסדר דין מקוצר יהודדים עולים חדשים משנות יסוד המדינה משכונות דירות עמידר ושולל מהם כל זכויות בקרקע ובדירה בה התגוררו 50 וגם 60 שנה .