Amit Shabi/POOL

משפט נתניהו: הפרקליטות פרסמה את רשימת העדים הראשונה לתיק 4000

הפרקליטות פרסמה את קבוצת העדים הראשונה שתיקרא להעיד במסגרת פרשת וואלה-בזק במשפט נתניהו. אילן ישועה יהיה הראשון, ואחריו יעידו בין היתר ניר חפץ ודב גילהר. הרשימה עשויה להתעדכן ולהשתנות בהתאם לתשובות הנאשמים לכתב האישום

שלב ההוכחות במשפטו של ראש הממשלה נתניהו בתיקי האלפים ייפתח בחודש ינואר ובפרקליטות פרסמו את סדר העדים בתיק 4000. עורכי דינם של הנאשמים עודכנו ברשימה המסתמנת. הראשון שיעלה לדוכן העדים, כבר ביום הראשון של הדיון בשלב ההוכחות יהיה האיש שחולל את הפרשה – מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה. אחריו יעידו העורך הראשי לשעבר אבירם אלעד ומי שהייתה ראש מערכת החדשות, מיכל קליין.

בעוד חודש אמורים הצדדים להגיש טענות מקדמיות, ובין היתר הם צפויים לבקש לבטל את כתב האישום במסגרת טענה של הגנה מן הצדק. הדיון הבא במשפט נתניהו נקבע ל-6 בדצמבר, ובו יידונו הטענות המקדמיות של הצדדים, ותשובותיהם לכתב האישום. הנאשמים יצטרכו להתייצב לדיון. ראש הרכב השופטים, רבקה פרידמן-פלדמן, קבעה כי עליהם להיערך לשמיעת ראיות החל מחודש ינואר 2021, שלוש פעמים בשבוע, בימים שני, שלישי ורביעי.

התובעת במשפט, המשנה ליועמ"ש עו"ד ליאת בן ארי, הודיעה כי סדר הפרשות המתוכנן הוא תיק 4000 ואחריו התיקים 2000 ו-1000. תיק 4000 מוכר כתיק וואלה-בזק, שבמסגרתה ראש הממשלה נתניהו ובעל השליטה בקבוצת בזק ואתר "וואלה", שאול אלוביץ', חשודים לכאורה בביצוע עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים.

מהפרקליטות נמסר כי "בהתאם להחלטת ביהמ"ש מיום 10.8.20, מסר צוות התביעה בתיקי האלפים היום לב"כ הנאשמים את סדר העדים, שבכוונת צוות התביעה להעיד לגבי האישום הראשון, פרשה 4000, וכן הודיע מה המסמכים שבדעתו להציג לכל עד במהלך העדות. במקביל הוגשה הודעת עדכון בנושא זה לביהמ"ש, המצ"ב להודעה זאת".

"כפי שנכתב בהודעה שהוגשה לביהמ"ש, עשויים לחול שינויים בסדר העדים שנמסר. ראשית, בשל העובדה שמדובר בשלב מוקדם של ההליך, שבו טרם הוגשו תשובות הנאשמים לכתב האישום וטרם התבררה והתחדדה יריעת המחלוקת בין הצדדים. מטבע הדברים, תשובת הנאשמים לכתב האישום עשויה לייתר את עדותם של עדים מסוימים או להשליך על מיקומם בסדר פרשת התביעה. שנית, טרם תואמו מועדי ריענון ועדות לכלל העדים, ומועדים אלו עשויים להשתנות מטעמים שונים, כולל אילוצים של העדים עצמם, שחלקם שוהה בחו"ל".

"במענה לפניות כתבים, ובכפוף לשינויים שעשויים לחול בשל הסיבות המצוינות לעיל, קבוצת העדים הראשונה שצפויה להעיד כמפורט במכתבים שנמסרו לסניגורים, הינה: אילן ישועה, אבירם אלעד, מיכל קליין, עמית אשל, אבי ברגר, דרור שטרום, פליקס כהן, ניר חפץ, ניר שוורץ, יניב פלג, מוטי אלמליח, קים לוי, דב גילהר, בועז סטמבלר, שי חייק, רלי לשם, טליה גרסטלר, יריב עמיעד, פולינה גלובזמן, עדן בר טל. לסניגורים נמסרו גם קבוצות עדים נוספות שיעידו במשפט בהמשך, שסדר עדותם בתוך הקבוצה ייקבע בהמשך".

"בנוסף לעדים שמפורטים בתוכנית העדת העדים שנשלחה לסניגורים, ישולבו עדויות חוקרים נוספים שיובאו לצורך הוכחת קבילותם של מוצגי תביעה (ככל שלא תהיינה הסכמות בנושאים אלה), ולצורך מתן עדות לגבי פעולות חקירה שבוצעו", לשון הודעת הפרקליטות.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו