Amit Shabi/POOL

דחייה נוספת במשפט נתניהו: הוסכם לדחות את שלב ההוכחות במשפט לחודש פברואר

שלב ההוכחות במשפט נתניהו נדחה היום פעם נוספת וייפתח בתחילת פברואר. ב-13 בינואר ייערך דיון לתשובה לכתב האישום, בו הנאשמים יחויבו להתייצב. בנימוק לדחייה נכתב: "נוכח הצורך בהתאמות פיזיות חדשות, בין היתר, על רקע נגיף קורונה". הפרקליטות: "כתב האישום מנוסח בהתאם לחוק"

בית המשפט המחוזי בירושלים החליט היום (שלישי) לשנות את סדרי הדיונים ולדחות לחודש פברואר את שלב ההוכחות במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. הדיונים, שהיו צפויים להתחיל חודש לפני כן, נדחו לבקשתם של סנגורי נתניהו ובני הזוג שאול ואיריס אלוביץ'. בנימוק לדחייה נכתב: "נוכח הצורך בהתאמות פיזיות חדשות, בין היתר, על רקע נגיף קורונה".

לפי טענת פרקליטי ראש הממשלה, בכתב האישום ישנן ראיות בכתב, על אף שקיים חוק שאוסר זאת. בנוסף כתבו פרקליטי נתניהו כי כתב האישום מתייחס שלא על פי חוק למשפחתו של נתניהו, רעייתו וילדיו כישות אחת הקשורה אליו, ומייחס לרה"מ טענות המופנות נגדם, כאילו מדובר בו שביצע אותן. בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את הטענות הללו, וקבע כי התשובות לכתב האישום המתוקם יוגשו עד לארבע בינואר 2021.

מהפרקליטות נמסר בתגובה לטענות עורכי הדין של הנאשמים "כתב האישום מנוסח בהתאם לדרישות החוק ובהתאם לשיקול הדעת שהפסיקה מעניקה לתביעה בהקשר זה; כמו כן, הוא מאפשר לנאשמים להבין את האישומים נגדם, ולהכין את הגנתם כדבעי".

לעניין טענת נתניהו, בדבר "יצירת אישיות משפטית חדשה" או בדבר "הלחמה" בינו לבין רעייתו נאמר בתגובה כי "אכן, כמתואר באישומים הראשון והשלישי, חלק מטובות ההנאה נלקחו על ידי בני משפחתו של מר נתניהו. הדין קובע במפורש כי גם טובות הנאה שנדרשו או שנלקחו על ידי בני משפחת הנאשם או לטובתם עשויות לבסס את אשמתו של הנאשם בביצוע עבירות שחיתות".

"מובהר, כי כתב האישום בתיק זה אינו מייחס למר נתניהו מעשים כלשהם שאין לו עצמו אחריות פלילית עליהם. תיאור מעורבותם של בני משפחתו באירועים שבכתב האישום הוא חיוני לצורך פריסת התשתית העובדתית הרלוונטית לאישום, ולצורך הבנת האשמה המיוחסת למר נתניהו עצמו".

עוד נאמר בתגובה כי "במענה לטענות ההגנה, כי כתב האישום הוא ברור, נהיר ומפורט, ומבוסס על הראיות שתובאנה במשפט עצמו. האישום הראשון כולל תיאור מפורט של המתת שניתנה, תיאור התקופה המיוחסת, דפוסי הפעולה שאפיינו את העברת הדרישות, סוגי הדרישות וההיענות להן".

"לכתב האישום מצורף נספח המפרט דוגמאות לטובות ההנאה שלקחו הנאשם ובני משפחתו, ופירוט זה מחדד עוד יותר את יכולתו של נאשם 1 להתגונן כדבעי בפני הטענה שהוא לקח מתת שוחד".

"בדומה לכך, האישום השלישי מתאר את היקף לקיחת טובות ההנאה לפי שנים, ולפי זהות נותן טובות ההנאה. כמו כן, כתב האישום מתאר את נסיבות הלקיחה שעלתה לכדי קו אספקה של מוצרי צריכה ואופניה. בתגובה נאמר כי מכלול נסיבות אלה מקים, ביחד עם עובדות אחרות המתוארות בכתב האישום, את עבירת הפרת האמונים, ועל כן, גם ביחס לאישום זה, בפני נאשם 1 עומדים כל הכלים הנדרשים כדי להתגונן כדבעי".

"בקשת הסנגורים "לתיקון פגם או פסול בכתב האישום" היא חלק משלב הטענות המקדמיות שההגנה הקדימה להגיש, ובהתאם להחלטת בית המשפט ניתנת תגובת התביעה כעת. לאור האמור לעיל, ולאור כל שאר המפורט בתגובה, עמדת התביעה היא כי דין הטענות להידחות", תגובת הפרקליטות.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו