משיח דחוף
כי אם חלילה לא , נתגעגע מאד לאיש החזק הזה