כתב האוה"ח הק', כשהבורא יראה שאין יותר כוח לישראל לסבול את יסורי הגלות, יגאלם. לכן אנחנו חייבים לצעוק לה' מדי יום, עד מתי? אם ביוהכ"פ הזה כ"כ הרבה טופלו, מה יהיה בכיפור הבא עם ירידת הדורות והכוחות שכבר אזלו. לצעוק לה ולאמר לו, רבש"ע, עד מתי נחזור שוב ושוב על הצעקה הזאת עד מתי? וזה מה שהיה החפצ"ח זצ"ל עושה מדי לילה בעלית הבית שלו וכן שאר צדיקים שנסעו למנוחות ועזבונו לאנחות.
"נס" שיש עדיין כוח לכתב שלכם שהלך לתעד את הרב קנייבסקי במוצאי כיפור בענין סוכתו.