בושה תכסה פניכם כאשר אינכם מפחדים להכניס פרסומת בניגוד לדעת כל גדולי ישראל אשר אסרו את הלימודים בכל מכוני ההכשרה למיניהם וזה גם הי'ה המכתב האחרון שהגרי"ש אלישיב זצוק"ל חתם ע"ז בדם לבו.
אינכם רשאים להיקרא עוד אתר חרדי.
לא נשב שאננים למול פירצה זו.