אין על שס רואים איך כאבאמיתי יוצא מהגרון שלה אשריכם שססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססשששששששששששששששששששששששסססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששסססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססשססססססססססססססססשסשסשסשסשסשסשסשסשסשסשסססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס