כבר אמרו חז"ל שהקב"ה מעמיד להם לישראל מלך קשה כהמן וישראל עושים תשובה, וכידוע שהמן היה פרסי