מרן הגר"ע יוסף שליט"א הצטרף למכתב שהוציא הרב הראשי הגר"ש עמאר שליט"א בעניין האיסור לעלות להר הבית • בתוך כך, רב הכותל, הרב רבינוביץ', הוציא הכחשה בדבר הכוונה כביכול לבנות את גשר המוגרבים

מרן הגר"ע יוסף שליט"א, הצטרף השבוע לקריאת הקודש מטעם הרב הראשי לישראל הגר"ש עמאר שליט"א, האוסרת בצורה ברורה ונחרצת עליה להר הבית.

לאחר ששמע מרב הכותל, הרב שמואל רבינוביץ, על העליה במספר הפוקדים את הר הבית וההתארגנויות השונות הקיימות כיום.

קרא עוד:

[postim]

אל קריאה זו הצטרפו גם הרב הראשי לישראל לשעבר הגר"א בקשי דורון שליט"א, הגאון רבי שלום כהן ראש ישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה, חבר מועצת חכמי התורה, רבה של העיר העתיקה הגר"א נבנצאל, ורב הכותל המערבי והמקומות הקדושים – הרה"ג שמואל רבינוביץ שליט"א.

הגר"ש עמאר שליט"א פירסם לפני כחודש קריאה בה נאמר: "חובה קדושה להעיר את לבבכם כי איסור גמור הוא על פי ההלכה לעלות להר הבית, ואיסור זה היה פשוט וברור מקדם קדמתה, והדבר נאסר ע"י כל גדולי ישראל".

הגר"ש עמאר הוסיף כי "היות ובתקופה האחרונה כל מיני ארגונים קוראים אל הציבור לעלות אל הר הבית, הנני לגלות בזה דעת תורה, כי האיסור בתוקפו עומד, ואיסור מוחלט לעלות אל הר הבית בזמן הזה".

מרן הגר"ע יוסף הוסיף בכתב ידו: "הנני מצטרף בכל לב ונפש לקריאת קודש זו".

גם הגר"י מצגר שליט"א הרב הראשי לישראל פירסם קול קורא בענין, ובו הוא כותב: "הנה נודע בשערים המצוינים בהלכה, האיסור החמור על פי דין תורתנו הקדושה, שלא להיכנס לכל שטח הרב הבית בטומאה, וכיום שאנו טמאי מתים, ובעוונותינו אין לנו אפר פרה להיטהר. הדבר אסור לנו בכל תוקף, והנכנס למחנה שכינה בטומאה חייב כרת. וכל הוראת היתר בעניין זה עלולה לגרום למכשלות חמורים באיסור כרת. לכן נקבע על ידי גדולי הדורות מקדמת דנא, לאסור באופן מוחלט עליית יהודים לכל שטח הר הבית".

עוד מוסיף הגר"י מצגר: "אולם החרש לא אוכל, כי שמעתי קול ענות חלושה, האומרים שכביכול יש היתר בדבר, ומטעים את קהל עדת ישראל לעלות בהר ה' ולקום במקום קודשו, ולא יראו לנפשם לפרוש מאיסור תורה החמור שיש כרת רח"ל. על כן ראיתי חובה לעצמי לקרוא לקהל הקדוש שלא לעלות חלילה לכל שטח הר הבית. ועוד זאת אזכיר, כי היודע על מי שרוצה לעלות להר הבית, חובה קדושה עליו למחות בידו ולפרש לו בדרכי נועם את חומר האיסור, כי מלבד אשר בכל מצוות התורה נאמר "כל ישראל ערבים זה לזה" הדבר נכון באופן מיוחד במצווה זו המוטלת על כל הציבור, והכל חייבים לשמור על קדושת מקום המקדש, שלא יתחלל על ידי עלייה אליו שלא כדין".

לא מתכוונים לבנות את גשר המוגרבים

בתוך כך הוציא רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב רבינוביץ', הכחשה בדבר פרסומים שכביכול ה"קרן למורשת הכותל המערבי" הגישה בקשה לקבלת היתר מחודש לבניית גשר המוגרבים – מעריית ירושלים.

בהודעה שהוציא נכתב כי "הננו להבהיר כי אין לידיעה בסיס כלשהו. לקרן למורשת הכותל יש היתר בניה מעיריית ירושלים לבניית גשר המוגרבים, ובנייתו תתבצע אך ורק לאחר אישורים של הגורמים המדיניים. באחרונה לא התבצעו כל הליכים מול עיריית ירושלים בעניין זה".

מכתבו של הגר"ש עמאר אליו הצטרף הגר"ע יוסף

מכתב הגרש עמאר