מ'דארף ברענגען צו די הפגנה שבת א שקית מיט רוטב פון פיש וואס איז געווען אויף די זון אפאר טעג און שמיצן אויף די שיקצעס וואס קומען צו די הפגנה שבת
ואח"ז נראה אותם מגיעים