באמת שצריכים להיות נזהר איך שמביאים החדשות פה שגובל הרבה עם ציונות וכוחי ועוצם ידי ר"ל ואין להביא כאן כלל חדשות של הצבא ובפרט לכתוב עליהם "כוחותינו" ה"י וככתוב בתהילים אם ד' לא ישמר עיר וכו' … ובפרט בעת כזאת שרוצים לבולל את הציבור החרדי בל תפק זממם שצריכים להתבדל מהם ומהמונם והשם יעזרנו על דבר כבוד שמו